Cần thiết phải điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – Pha 4

Thực hiện chỉ thị 200TTg của Thủ tướng chính phủ về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đề án điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – pha 1 (1995 – 1997), đã thi công 38 lỗ khoan, trong đó bàn giao đưa vào khai thác cung cấp nước sạch 34 lỗ khoan với lưu lượng 43.495m3/ngày, số dân được sử dụng nước sạch 463.733 người.

Pha 2 (1998 – 2003), thi công 30 lỗ khoan, đã bàn giao đưa vào khai thác 29 lỗ khoan, có tổng lưu lượng là 43.600m3/ngày, số dân được sử dụng nước sạch 426.730 người. Pha 3 (2005 – 2011), thi công 30 lỗ khoan, đã bàn giao đưa vào khai thác 29 lỗ khoan, có tổng lưu lượng là 15.371m3/ngày, số dân được sử dụng nước sạch 256.162 người.

Kết quả đạt được của đề án điều tra nguồn nước dưới đất pha 1, pha 2 và pha 3, đã tạo nguồn nước sạch ăn uống và sinh hoạt cho nhân dân và bộ đội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới.

Năm 2011, mặc dù đề án điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – pha 3 đã kết thúc. Tất cả 19 tỉnh thành Nam Bộ đều có công văn yêu cầu điều tra nguồn NDĐ để đưa vào khai thác cung cấp nước sạch cho nhân dân vùng sâu, vùng xa. Số vùng địa phương có yêu cầu điều tra tìm nguồn NDĐ để khai thác cung cấp nước sạch đến thời điểm lập đề cương dự án lên tới 290 vùng. Lượng nước yêu cầu là 245.934m3/ngày, số dân cần sử dụng nước sạch 1.289.182 người

Trên cơ sở những vấn đề nêu trên, việc thực hiện dự án “Điều tra nguồn NDĐ vùng sâu Nam Bộ – pha 4” là cần thiết nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và các đơn vị bộ đội.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về nước sạch của nhân dân tại các vùng sâu vùng xa nêu trên, phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện chỉ thị 200TTg của Thủ tướng chính phủ về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam kính đề nghị Trung tâm QH&ĐTTNN, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – pha 4”