Cần thiết phải có những quy định trong việc thể hiện bản đồ quy hoạch lưu vực sông

Trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, các hoạt động liên quan tới khai thác, sử dụng tài nguyên nước đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu sử dụng không ngừng tăng lên. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng trong việc phân bổ khai thác, sử dụng nguồn nước, khiến một số nơi có dấu hiệu bị cạn kiệt, suy thoái cả về số lượng và chất lượng. Cho nên, việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nước cho các lưu vực sông ngày trở nên cấp thiết.

Ngày 29/9/2015, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện những quy định kỹ thuật trong lập quy hoạch tài nguyên nước. Nội dung trong Thông tư chủ yếu tập trung và các tiêu chí kỹ thuật, sản phẩm của việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyen nước. Tuy nhiên, theo hướng dẫn trong Thông tư, sản phẩm bản đồ quy hoạch tài nguyên nước còn chung chung, nội dung thể hiện các lớp thông tin trên bản đồ còn nghèo nàn, chưa thống nhất. Nhận thấy những tồn tại trên, năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ TN&MT đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập maket bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông”, do ThS. Nguyễn Đức Huy làm chủ nhiệm.

DL135

Nội dung của nhiệm vụ tập trung vào giải quyết các vấn đề như: nghiên cứu tổng quan tình hình trong nước và thế giới về nội dung và hình thức thể hiện thông tin trên bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước; nghiên cứu tổng hợp các lớp thông tin và xác định danh mục bản đồ phân bổ nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước; nghiên cứu các nội dung phân bổ nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước để xác định các nội dung, kết quả cần thể hiện trên bản đồ; nghiên cứu xây dựng maket bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước cho quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng; xây dựng dự thảo các quy định về danh mục bản đồ, các lớp thông tin và cách thức thể hiện các lớp thông tin trên bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Sau khi đề tài được triển khai thực hiện, những kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở kỹ thuật quan trọng cho các đơn vị trong Trung tâm thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước cho những lưu vực sông khác. Thống nhất về danh mục sản phẩm, cách thức thể hiện trên bản đồ quy hoạch lưu vực sông là yếu tố quan trọng cho các cá nhân, tổ chức cũng như địa phương thuận tiện trong việc tra cứu, sử dụng nhằm đưa ra những quyết định đầu tư, lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đúng đắn./.

(Mai Phú Lực)