Cách sử dụng mô hình WEAP

WEAP là một công cụ tiện ích trong việc lập kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên nước. Khung giao diện thông minh, linh hoạt và thân thiện cho việc phân tích thể chế, chính sách. Vì vậy ta nên biết cách sử dụng WEAP như thế nào.

Dữ liệu đầu vào

Tuỳ theo bài toán cụ thể mà các yêu cầu của số liệu đầu vào sẽ được nhập tương ứng.

Các yếu tố mô phỏng như sau:

– Mô phỏng các sông và nhánh sông

– Mô phỏng các nhu cầu dùng nước của các ngành

– Yêu cầu về dòng chảy môi trường

– Mô phỏng hồ chứa và các yếu tố khác

Các yếu tố mô phỏng được liên kết với nhau thông qua Transmission Linhk và Return Flow.

Mô hình hoá lưu vực nghiên cứu

Để mô hình hoá lưu vực nghiên cứu trước tiên cần:

– Tạo lưu vực (Area → Create area)

– Chọn khoảng thời gian nghiên cứu và thời đoạn tính toán (General→Years and Time Steps)

– Đặt đơn vị cho các đại lượng tính toán (General→Units)

Thực hiện xong các bước trên mới tiến hành xây dựng mạng lưới và vào dữ liệu.

Nhập số liệu cho Weap

Việc nhập số liệu cụ thể như sau:

– Với các nhánh sông cần nhập số liệu dòng chảy tháng trung bình nhiều năm (Supply and Resources→River)

– Về nhu cầu dùng nước

+ Nhập tổng lượng nước dùng (Annual Water use Rate)

+ Nhập lượng nước dùng cho từng tháng dưới dạng % (Monthly variation)

+ Nhập số liệu về phần trăm lượng nước hồi quy trở lại sông (Return flow) và tỉ lệ nước không bị thất thoát của lượng hồi quy này (Consumption)

– Số liệu về dòng chảy môi trường tối thiểu để duy trì sinh thái sông ( River → Flow Requirements→ Envi)

– Số liệu về hồ chứa cần nhập các thông tin sau:

+ Năm hồ chứa được xây dựng (startup year)

+ Dung tích lớn nhất

+ Dung tích hiệu dụng

+ Dung tích chết

+ Đường đặc trưng của hồ

Với các đối tượng khác (nếu có mô phỏng trong hệ thống) việc vào dữ liệu hoàn toàn tương tự và có thể thực hiện dễ dàng trên cửa sổ làm việc Dataview.

Phương pháp tính toán:

Tất cả các thao tác tính toán trong mô hình đều dựa trên nguyên lý cân bằng nước.

Kết quả

Hoàn thành việc nhập dữ liệu ta chọn Result View, WEAP sẽ chạy mô hình mô phỏng theo thời đoạn tháng và ra kết quả cho tất cả các thành phần hệ thống của khu vực nghiên cứu bao gồm: nhu cầu nước của nơi sử dụng, mức độ cung cấp được, dòng chảy, thoả mãn nhu cầu dòng chảy đến. dung tích hồ chứa

Kết quả tính toán có thể hiển thị dưới dạng bảng (Table), biểu đồ (Chart) hoặc bản đồ (Map).