Đánh giá tổng lượng tài nguyên nước Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng

Để đánh giá tổng lượng tài nguyên nước trên lưu vực sông Bằng Giang  – Kỳ cùng ta cần đánh giá tổng lượng nước dưới đất và nước mặt trên lưu vực; các tiểu lưu vực; các tỉnh thuộc lưu vực và các khu khai thác, sử dụng nước.

Tổng lượng nước dưới đất và nước mặt

Tổng lượng tài nguyên nước trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng  là 10,99 tỷ m3, trong đó lượng nước mặt là 8,2 tỷ m3 chiếm 74% tổng lượng nước toàn lưu vực, lượng nước dưới đất là 2,79 tỷ m3, chiếm 26% tổng lượng nước toán lưu vực, cụ thể như sau:

bai14_2a_2018

Các tiểu lưu vực

Trên các tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng gồm: lưu vực sông Bằng Giang, lưu vực sông Kỳ Cùng, lưu vực sông Bắc Giang, lưu vực sông Bắc Khê cho thấy:

– Tiểu lưu vực sông Bằng Giang là lưu vực có tổng lượng nước lớn nhất là 5,15 tỷ m3, trong đó lượng nước mặt là 3,89 tỷ m3 chiếm 76% tổng lượng nước của tiểu lưu vực, nước dưới đất là 1,26 tỷ m3, chiếm 24%.

– Tiểu lưu vực sông Kỳ Cùng là lưu vực có tổng lượng nước là 2,06 tỷ m3, trong đó lượng nước mặt là 1,8 tỷ m3 chiếm 88% tổng lượng nước của tiểu lưu vực, nước dưới đất là 0,26 tỷ m3, chiếm 12%.

– Tiểu lưu vực sông Bắc Giang là lưu vực có tổng lượng nước là 2,56 tỷ m3, trong đó lượng nước mặt là 1,85 tỷ m3 chiếm 72% tổng lượng nước của tiểu lưu vực, nước dưới đất là 0,71 tỷ m3, chiếm 28%.

– Tiểu lưu vực sông Bắc khê là lưu vực có tổng lượng nước nhỏ nhất là 1,23 tỷ m3, trong đó lượng nước mặt là 0,66 tỷ m3 chiếm 54% tổng lượng nước của tiểu lưu vực, nước dưới đất là 0,57 tỷ m3, chiếm 46%.

10dth1

Các tỉnh thuộc lưu vực

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng nằm trên địa bàn 03 tỉnh bao gồm Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn, tổng lượng tài nguyên nước của các tỉnh nằm trên lưu vực cụ thể như sau:

– Phần diện tích tỉnh Cao Bằng nằm trong lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng có tổng lượng nước là 5,07 tỷ m3, trong đó nước mặt là 3,89 tỷ m3 chiếm 77% tổng lượng nước, nước dưới đất là 1,18 tỷ, chiếm 23%. Tổng lượng nước tỉnh Cao Bằng chiếm 46,1% tổng lượng nước trên toàn lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng.

– Phần diện tích tỉnh Langj Sonw nằm trong lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng có tổng lượng nước là 5,47 tỷ m3, trong đó nước mặt là 4,31 tỷ m3 chiếm 79% tổng lượng nước, nước dưới đất là 1,16 tỷ, chiếm 21%. Tổng lượng nước tỉnh Lạng Sơn chiếm 47,7% tổng lượng nước trên toàn lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng.

– Phần diện tích tỉnh Bắc Kạn nằm trong lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng có tổng lượng nước là 0,68 tỷ m3, trong đó nước mặt là 0,23 tỷ m3 chiếm 34% tổng lượng nước, nước dưới đất là 0,45 tỷ, chiếm 66%. Tổng lượng nước tỉnh Bắc Kạn chiếm 6,1% tổng lượng nước trên toàn lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng.

10dth2

Các khu khai thác, sử dụng nước

Kết quả tính toán tổng lượng tài nguyên nước của các khu khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng cho thấy lượng nước mặt đang chiếm chủ yếu vào khoảng 85%-90%, lượng nước dưới đất có thể phân bổ chỉ chiếm khoảng 10%- 15%, cụ thể như sau:

10dth3