Đề tài “Nghiên cứu xác định lượng cung cấp thấm từ các hồ chứa nước lớn cho các tầng chứa nước ở Đông Nam Bộ bằng phương pháp mô hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ Dầu Tiếng”

Đề tài “Nghiên cứu xác định lượng cung cấp thấm từ các hồ chứa nước lớn cho các tầng chứa nước ở Đông Nam Bộ bằng phương pháp mô hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ Dầu Tiếng do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nguồn vốn KHCN) làm Chủ đầu tư, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia thực hiện từ năm 2014 đến năm 2015, do TS. Ngô Đức chân làm Chủ nhiệm đề tài.

1. Mục tiêu của đề tài:

– Xác định lượng nước cung cấp thấm cho nước dưới đất từ các hồ chứa nước lớn ở Đông Nam Bộ bằng phương pháp mô hình số;

– Đề xuất quy trình áp dụng phương pháp mô hình số để đánh giá lượng cung câp thấm cho nước dưới đất từ các hồ chứa.   .

2. Nhiệm vụ của đề tài:

– Lập mô hình MIKE SHE (mô hình nước mặt kết hợp mô hình nước dưới đất).

Tạo lập bộ công cụ tính lượng cung cấp thấm bằng phương pháp mô hình số từ hồ chứa.

– Kết quả xác định lượng cung cấp của hồ Dầu Tiếng cho nước dưới đất.

– Dự thảo qui trình áp dụng phương pháp mô hình số để đánh giá lượng cung câp thấm cho nước dưới đất từ các hồ chứa nước lớn.