Đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ tài nguyên nước theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình”

Đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ tài nguyên nước theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm Chủ đầu tư, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện năm 2013, ThS. Luyện Đức Thuận làm Chủ nhiệm đề tài.

1. Mục tiêu của đề tài khoa học:

Xây dựng hàm mục tiêu và các điều kiện ràng buộc của bài toán quy hoạch tuyến tính trong phân bổ tài nguyên nước và tiến hành giải bài toán tối ưu hiệu quả sử dụng nước của các ngành để mang lại giá trị kinh tế cao nhất. Áp dụng phân bổ tài nguyên nước cho tỉnh Hòa Bình.

2. Nhiệm vụ của đề tài:

* Thu thập tài liệu:

– Tài liệu quan trắc khí tượng, thủy văn tỉnh Hòa Bình

– Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 tỉnh Hòa Bình.

– Báo cáo Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình.

– Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

– Quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2015, định hướng đến năm 2020.

– Báo cáo lập quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

– Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN đến năm 2020.

* Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong phân bổ tài nguyên nước

– Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong phân bổ tài nguyên nước trên thế giới và ở Việt Nam.

– Đánh giá các ưu, nhược điểm của các phương pháp đã thực hiện

* Đánh giá đặc điểm tài nguyên nước và hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước

– Tính toán trữ lượng tài nguyên nước mặt, nước ngầm.

– Xác định nhu cầu sử dụng nước của các ngành.

* Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình

– Xác định mục tiêu và các điều kiện ràng buộc trong phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình phục vụ cho bài toán quy hoạch tuyến tính trong phân bổ tài nguyên nước

– Lựa chọn công cụ Solver trong excel để giải bài toán quy hoạch tuyến tính trong phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình.

3. Kết quả đạt được:

Việc nghiên cứu áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính vào việc phân bổ tài nguyên nước để tối ưu hiệu quả sử dụng nước của các ngành và mang lại giá trị kinh tế cao nhất là một trong những hướng nghiên cứu mới ở nước ta. Với các kết quả nghiên cứu như đã trình bày ở trên có thể thấy rằng:

– Đã định lượng đánh giá hiệu quả kinh tế trên cơ sở giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu và các điều kiện ràng buộc của phân bổ nguồn nước phục vụ các ngành sử dụng nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và đảm bảo dòng chảy môi trường cho một hệ thống nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

– Kết quả từ ứng dụng QHTT trong bài toán phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình cho phép chúng ta phân tích và lựa chọn các phương án sử dụng nguồn nước quí giá của tỉnh một cách hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo phát triển một cách bền vững về môi trường.

– Kết quả tính toán đã xác định được hiệu quả kinh tế của các ngành sử dụng nước thông qua mức độ phần trăm phân bổ tài nguyên nước cho nhu cầu sử dụng nước của các ngành.

– Kết quả nghiên cứu của đề tài này có thể dùng làm cơ sở khoa học để các cơ quan hoạch định chính sách ở địa phương rà soát lại các mục tiêu nêu trong các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã được phê duyệt; và là một cơ sở khách quan giúp cho công tác quy hoạch, quản lý bảo vệ nguồn nước vùng nghiên cứu. Cách tiếp cận, giải quyết vấn đề cũng thiết lập bài toán QHTT để tối ưu hóa sự phân phối tài nguyên nước để mang lại giá trị kinh tế cao nhất được xây dựng và áp dụng thành công trong nghiên cứu này có thể được áp dụng tương tự đối với các tỉnh khác.