Đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu.

Đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm chủ đầu tư, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện từ năm 2014 đến năm 2015, ThS. Luyện Đức Thuận làm Chủ nhiệm đề tài.

1. Mục tiêu của đề tài khoa học:

– Xây dựng phương pháp mới trong dự báo chất lượng nước mặt làm căn cứ lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt;

– Thử nghiệm tính toán phương án bảo vệ tài nguyên nước cho một tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Cầu.

2. Nhiệm vụ của đề tài:

– Nghiên cứu tổng quan về mô hình mạng thần kinh nhân tạo trên thế giới. Đề xuất các dạng mô hình nơron nhân tạo trong bài toán mô phỏng, dự báo chất lượng nước.

– Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong lưu vực và lựa chọn những nhân tố được tính toán làm thông số đầu vào trong mô hình nơron nhân tạo.

– Thiết lập mô hình nơron nhân tạo trong mô phỏng, dự báo chất lượng nước (thành phần của mô hình, dạng mô hình, thông số đầu vào và số liệu dùng để huấn luyện và kiểm tra mô hình).

– Đánh giá tình hình số liệu của lưu vực sông Cầu về mức độ đáp ứng các thông số đầu vào của mô hình nơron nhân tạo được thiết lập. Đề xuất thu thập, điều tra bổ sung số liệu.

– Áp dụng mô hình nơron nhân tạo được thiết lập thử nghiệm xây dựng và lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước cho lưu vực sông Cầu.