Đề tài khoa học “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, đề xuất hệ phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên”

Đề tài khoa học “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, đề xuất hệ phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm Chủ đầu tư, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện từ năm 2012 đến năm 2014, ThS. Nguyễn Minh Lân làm Chủ nhiệm đề tài.

1. Mục tiêu của đề tài khoa học:

– Xác định được các kiểu quan hệ giữa nước sông Hồng và nước dưới đất đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên.

– Xây dựng được sơ đồ và đề xuất hệ phương pháp phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên.

2. Nhiệm vụ của đề tài:

– Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, các hệ phương pháp để đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng nước hiệu quả TNN trong đới thấm lọc ven sông;

– Khảo sát, đo đạc, khoan, địa vật lý, thí nghiệm thấm và quan trắc động thái mực nước;

– Nghiên cứu xác định các đới, mặt cắt điển hình về các kiểu quan hệ thủy lực giữa nước sông Hồng với nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên;

– Xây dựng sơ đồ, phương pháp và mô hình phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên;

– Xác định các khu vực thuận lợi và đề xuất mô hình khai thác hiệu quả, bền vững nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ vùng ven sông Hồng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô.