Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa

1.Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

2.Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước.

3.Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian bắt đầu : tháng 07/2010

Thời gian kết thúc (dự kiến): tháng 07/2012

4.Mục tiêu của dự án:

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên nước của tỉnh Thanh Hóa đảm bảo lưu trữ một cách hệ thống, đầy đủ, dễ dàng tra cứu, sử dụng và cập nhật các thông tin về tài nguyên nước và liên quan phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của địa phương, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như trên địa bàn.

Thiết lập giải pháp công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo tương thích với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường,  và phù hợp tối đa với điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; nhằm đảm bảo: lưu trữ, cập nhật, truy xuất dễ dàng, có tính  bảo mật cao; chi phí vận hành, bảo trì hợp lý; dễ dàng nâng cấp mở rộng khi cần thiết.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiếp cận thông tin, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên. 

5.Nhiệm vụ của dự án:

Có ba nhiệm vụ chính như sau:

Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn của Tỉnh bao gồm:

+ Các tài liệu, số liệu về địa hình, địa chất: các bản đồ và báo cáo đi kèm thuyết minh kết quả công tác đo vẽ, điều tra khảo sát địa hình, địa chất ở các tỷ lệ khác nhau

+ Các tài liệu, số liệu về loại đất, rừng, hiện trạng sử dụng đất: các báo cáo và bản đồ

+ Các tài liệu về khí tượng: số lượng và vị trí các trạm, chuỗi số liệu quan trắc của các trạm bao gồm lượng mưa, bốc hơi

+ Các tài liệu về tài nguyên nước mặt: các bản đồ, báo cáo điều tra tài nguyên nước mặt, mạng sông suối, hồ chứa (dung tích, mục đích sử dụng, lưu lượng cấp, v.v), các trạm quan trắc thủy văn (vị trí, chuỗi số liệu quan trắc)

+ Các tài liệu, số liệu về tài nguyên nước dưới đất: các bản đồ, số liệu lỗ khoan và các báo cáo thuyết minh của các dự án, dự án đo vẽ bản đồ ĐCTV, điều tra đánh giá và tìm kiếm nước dưới đất ở các tỷ lệ khác nhau

+ Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về khai thác sử dụng, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh;

+ Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về quy hoạch lưu vực sông; quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước quốc tế;

+ Thu thập, tổng hợp tài liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng tài nguyên nước của từng đối tượng sử dụng

+ Thu thập tổng hợp các văn bản pháp luật về điều tra, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước do Trung ương và địa phương ban hành

+ Thu thập, tổng hợp thông tin, dự liệu về cấp, thu hồi, gia hạn và trả lại giấy phép tài nguyên nước;

Điều tra bổ sung thông tin, dữ liệu tài nguyên nước cần thiết để tổng hợp đưa vào cơ sở dữ liệu.

Xây dựng cơ sở dữ liệu:

Nguyên tắc và các bước xây dựng bao gồm:

+ Phân loại, phân nhóm tài liệu, số liệu đã thu thập được để trên cơ sở đó định hình các nguyên tắc và cách tổ chức cơ sở dữ liệu,

+ Số hóa các tài liệu, dữ liệu thu thập được dựa theo các nguyên tắc và tổ chức dữ liệu nêu trên,

+ Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu số và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa,

+ Nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu,

+ Xây dựng các loại bản đồ tài nguyên nước phục vụ quản lý tài nguyên nước;

+ Tạo lập biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước trong tỉnh.

+ Xây dựng Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

6.Quá trình thực hiện:

– Hiện nay, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đang tiến hành thực hiện các bước thu thập, khảo sát và xử lý số liệu để đưa vào cơ sở dữ liệu. Các cán bộ của Trung tâm đã tổ chức khảo sát, điều tra thực địa, thu thập và bổ sung số liệu thuộc phần nước dưới đất và nước mặt. Trung tâm đã thu thập được toàn bộ các số liệu về địa chất thủy văn của các vùng thuộc tỉnh Thanh Hóa, tiến hành lấy mẫu,phân tích mẫu nước và đánh giá lại hiện trạng khai thác nước dưới đất. Từ các kết quả thu thập được, Trung tâm cũng tiến hành thành lập bản đồ địa chất thủy văn tỉ lệ 1/50.000 và các bản đồ chuyên môn liên quan. Bên cạnh đó, các tài liệu về khí tượng thủy văn, hiện trạng xử dụng các công trình nước mặt như: hệ thống hồ, đập, các công trình xả thải… cũng được Trung tâm gấp rút thực hiện để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ. Dự kiến vào cuối năm 2011, Trung tâm sẽ bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa bản Demo Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa để Sở Tài nguyên Môi trường nghiệm thu giai đoạn 1 và tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung một cách toàn diện trước khi bàn giao sản phẩm cuối cùng cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa vào cuối năm 2012./. 

tt534

Cán bộ Trung tâm đang tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm chất lượng nước tại hiện trường

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)