Dự án “Nghiên cứu ứng dụng mô hình số thủy văn đánh giá lượng bổ cập cho nước dưới đất; áp dụng cho hạ lưu sông Đồng Nai”

Dự án “Nghiên cứu ứng dụng mô hình số thủy văn đánh giá lượng bổ cập cho nước dưới đất; áp dụng cho hạ lưu sông Đồng Nai” do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam thực hiện năm 2012, ThS. Trương Công Trường làm Chủ nhiệm dự án.

1. Mục tiêu của dự án:

Nghiên cứu đánh giá lượng bổ cập nước dưới đất bằng phương pháp mô hình số thủy văn.

2. Nhiệm vụ của dự án:

– Tổng hợp các nghiên cứu cơ bản về tài nguyên NDĐ và các nhân tố ảnh hưởng.

– Nghiên cứu cơ sở lý thuyết mô hình WetSpass

– Xây dựng mô hình WetSpass cho vùng nghiên cứu

– Kiểm định kết quả mô hình bằng phương pháp thủy văn đồng vị.

– Ứng dụng kết quả của mô hình: thành lập bản đồ phân vùng lượng bổ cập, đề xuất các nội dung cần đánh giá, khảo sát và trình tự ứng dụng mô hình WetSpass để tính toán lượng bổ cập cho nước dưới đất.