Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng bắc sông Tiền”

Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng bắc sông Tiền” do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nguồn sự nghiệp kinh tế) làm Chủ đầu tư, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015, KS. Tống Đức Liêm làm Chủ nhiệm dự án.

1. Mục tiêu của dự án:

Đánh giá đặc điểm phân bố, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất vùng bắc sông Tiền; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc sông Tiền.

2. Nhiệm vụ của dự án:

– Xác định sơ bộ các đặc điểm và đặc trưng cơ bản của các tầng chứa nước; một số đặc điểm, đặc trưng của các tầng chứa nước yếu, cách nước.

– Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và các hoạt động kinh tế – xã hội đến nguồn nước dưới đất.

– Đánh giá sơ bộ và phân vùng mức độ chứa nước của các tầng chứa nước;  khoanh vùng triển vọng khai thác nước dưới đất.

– Đánh giá trữ lượng tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác trên phạm vi toàn vùng và tại khu vực có triển vọng.

– Phân vùng và đánh giá sơ bộ chất lượng nguồn nước dưới đất theo các mục đích sử dụng; sơ bộ nhận định, đánh giá sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian.

– Lập bộ bản đồ tài nguyên NDĐ tỷ lệ 1:50.000 bao gồm các bản đồ: Bản đồ tài nguyên nước dưới đất, Bản đồ Địa chất thủy văn, Bản đồ chất lượng nước dưới đất; Bản đồ mô đun dòng ngầm.

– Đánh giá sơ bộ khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất cho các nhu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở từng khu vực thuộc phạm vi dự án. Kết hợp tạo nguồn nước cấp cho các khu dân cư.

– Tạo lập cơ sở thông tin, dữ liệu, tài liệu về tài nguyên NDĐ phục vụ công tác quản lý và nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của các ngành, các địa phương trong vùng dự án.