Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc (vùng đồng bằng Nam Bộ)”

Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc (vùng đồng bằng Nam Bộ)” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm Chủ đầu tư, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013, ThS. Đoàn Ngọc Toản làm Chủ nhiệm dự án.

1. Mục tiêu của dự án:

Làm rõ các thông tin cần thể hiện trên bản đồ tài nguyên nước dưới đất, bao gồm:

+ Diện phân bố của các tầng chứa nước, các thành tạo nghèo nước và không chứa nước.

+ Diện phân bố của các vùng có mức độ giàu nước khác nhau trong các tầng chứa nước.

+ Trữ lượng nước dưới đất: trữ lượng đã được đánh giá và phân cấp; trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước; lưu lượng các điểm nước.

+ Thành phần thạch học của đất đá.

+ Các cấu trúc địa chất.

+ Thành phần hóa học, độ tổng khoáng hóa của nước dưới đất.

+ Mực nước dưới đất.

+ Điều kiện cung cấp, vận động và thoát của nước dưới đất.

Thành lập được bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc.

Biên tập để xuất bản, chuyển giao cho cơ quan quản lý và các địa phương để phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

2. Nhiệm vụ của dự án:

– Thu thập các bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000.

– Thu thập và tổng hợp các tài liệu, báo cáo điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, các bản đồ địa chất thuỷ văn (ĐCTV) đã thành lập, các đề án, báo cáo thăm dò khai thác nước dưới đất.

– Lộ trình để hiệu chỉnh, ghép biên các tầng chứa nước thuộc các bản đồ ĐCTV khác nhau.

– Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 các vùng chồng lấn, ghép nối của các tờ bản đồ ĐCTV hoặc tài nguyên nước dưới đất đã có.

– Đánh giá lại trữ lượng tiềm năng nguồn nước dưới đất cho từng tỉnh thành và tổng hợp cho toàn quốc trên cơ sở các kết quả đánh giá trước đây kết hợp các tài liệu hiện có.

– Phân tích, chỉnh lý tài liệu và biên hội bản đồ.