Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” (Khu vực thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh)

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” (Khu vực thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh) do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm Chủ đầu tư, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2013 đến năm 2015, ThS. Phạm Văn Hùng làm Chủ nhiệm hợp phần đề án.

1. Mục tiêu của đề án:

Đánh giá đầy đủ hiện trạng tài nguyên nước dưới đất ở các đô thị lớn, trọng điểm, xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ, khai thác sử dụng bền vững nước dưới đất ở các đô thị lớn.

2. Nhiệm vụ của đề án:

– Thu thập, kế thừa số liệu, tổng hợp tài liệu đã được điều tra trước đây và cập nhật thông tin, số liệu điều tra mới vào nguồn cơ sở dữ liệu chung.

– Điều tra, đánh giá: Cấu trúc địa chất thủy văn, sự phân bố của các tầng chứa nước; tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước và các vùng nước dưới đất bị ô nhiễm; đánh giá nguy cơ ô nhiễm, nhiễm mặn và các tác động ảnh hưởng đến tài nguyên nước dưới đất; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước.

– Xây dựng các bản đồ: Trữ lượng tài nguyên nước dưới đất; các vùng có khả năng cho phép khai thác; các vùng bị khai thác quá mức cần bảo vệ, bổ sung phục hồi; các vùng bị ô nhiễm, nhiễm mặn.

– Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng và dự báo về tài nguyên nước dưới đất của đô thị.

– Thiết lập các vùng cấm, vùng hạn chế khai thác; các vùng và đới bảo vệ của các công trình khai thác nước dưới đất.