Chức năng nhiệm vụ

1.Đề xuất, xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động dịch vụ phục vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước bao gồm: xây dựng dự án; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tham gia thi công các hạng mục công việc thuộc các đề án, dự án điều tra, kiểm kê, đánh giá và quy hoạch tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.Nghiên cứu đề xuất các đề tài, giải pháp khoa học và công nghệ, chương trình dự án, nghiên cứu ứng dụng về phát triển bền vững tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3.Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

4.Thực hiện các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Lĩnh vực tài nguyên nước: Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án điều tra lập bản đồ địa chất thuỷ văn, các bản đồ về tài nguyên nước, tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước dưới đất, điều tra, khảo sát số lượng, chất lượng tài nguyên nước mặt; xây dựng công trình khoan khai thác nước dưới đất, công trình khai thác nước mặt, mạng lưới cấp nước, công trình phụ trợ trong hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, nước cấp; khảo sát, thiết kế các trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, đánh giá tài nguyên nước, kiểm kê tài nguyên nước; quy hoạch, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, bảo tồn các nguồn nước và hệ sinh thái thuỷ sinh, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm; phân tích, thí nghiệm mẫu nước; gia công, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, thiết bị, vật tư chuyên ngành tài nguyên nước;

b) Lĩnh vực địa chất, khoáng sản: Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án điều tra, khảo sát, thăm dò nước nóng, nước khoáng, bùn khoáng và khoáng sản rắn; điều tra địa nhiệt, địa chất, địa chất môi trường;

c) Lĩnh vực địa chất công trình và địa kỹ thuật: Thiết kế và thực hiện công tác khảo sát địa chất công trình, địa chất kỹ thuật; khoan khảo sát địa chất công trình; thí nghiệm địa chất công trình hiện trường và thí nghiệm mẫu đất, đá trong phòng thí nghiệm; xử lý nền móng các công trình xây dựng; gia công, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, thiết bị, vật tư chuyên ngành địa chất công trình và địa kỹ thuật;

d) Lĩnh vực đo đạc, bản đồ: Thực hiện các dịch vụ đo đạc bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ, các dịch vụ về bản đồ và công nghệ GIS;

đ) Lĩnh vực môi trường: Lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá chất lượng đất, nước, không khí; đánh giá tác động môi trường; bảo vệ, chống ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dưới nước;

e) Hợp đồng hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

5. Đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án liên quan đến tài nguyên nước; tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng cung cứng hàng hoá, sản xuất và dịch vụ theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra, quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản của Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị tài chính cấp III theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, lao động theo phân cấp của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao.