Chức năng nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm nhiệm vụ quan trắc và dự báo tài nguyên nước; tham gia thực hiện và quản lý việc thực hiện nhiệm vụ sau khi được phê duyệt;

2. Quản lý kỹ thuật mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước; phối hợp với các đơn vị có liên quan để thu thập, trao đổi dữ liệu, thông tin quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác đánh giá và dự báo tài nguyên nước;

3. Biên tập nội dung niên giám tài nguyên nước để xuất bản, lập đề án tổng thể và báo cáo tổng thể kết quả quan trắc tài nguyên nước theo các giai đoạn;

4. Thực hiện hoặc tham gia đánh giá mức độ và nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; báo cáo, thông báo định kỳ và đột xuất, cung cấp và trao đổi thông tin kết quả quan trắc và dự báo tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

5. Nghiên cứu đề xuất các chương trình, đề tài nghiên cứu, dự án, giải pháp khoa học công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học trong quan trắc, dự báo tài nguyên nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

6. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, quy trình, quy phạm quan trắc và dự báo tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

7. Tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quan trắc và dự báo tài nguyên nước;

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quan trắc và dự báo tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

9. Tham gia xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, danh mục điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt;

10. Thực hiện các dịch vụ về tài nguyên nước và các dịch vụ khác có liên quan đến tài nguyên nước theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

11. Tư vấn, thẩm định, quản lý các dự án liên quan đến tài nguyên nước, các dự án đầu tư có liên quan đến việc quan trắc và dự báo tài nguyên nước;

12. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật tài nguyên nước; tham gia kiểm tra, thanh tra về tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật;

14. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động theo phân cấp của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước;

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phân công.