bai128_1_3a

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn quy hoạch và...

Ngày 12/9 đến 09/10/2017, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Đại hội các...

Lễ công bố Quyết định hợp nhất Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước...

Sáng ngày 05/01/2023, tại trụ sở Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Quyết định hợp nhất 2 trung tâm là Trung tâm...
bai127_1_3a

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa...

Ngày 10/8/2017, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra Hội nghị học...
Thu-truong-Lai

Hội nghị xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, ngày 19 tháng...
bai119_1_3a

Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung làm việc...

Thực hiện thỏa thuận hợp tác về công nghệ quản lý tài nguyên nước giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài...