35ht1

Quy trình vận hành Phòng thí nghiệm trung tâm Chất lượng và bảo vệ...

Phòng Thí nghiệm là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có chức năng...

Báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn I và Kế hoạch triển khai...

Ngày 18/11, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn I...
34ht1

Đánh giá khả năng nguồn nước lưu vực sông Sêrêpôk dựa trên bộ chỉ...

Để đánh giá khả năng nguồn nước mặt cho lưu vực sông Sêrêpôk, từ các kết quả tính toán được và đem ra đối...
33ht1

Khả năng đáp ứng số liệu đầu vào phục vụ đánh giá tài nguyên...

Mô hình SWAT mô phỏng hiện tượng KTTV xảy ra trên lưu vực, việc tính toán mưa rào-dòng chảy là kết quả của...

Phương pháp xác định lượng nước mặt có thể phân bổ cho các đối...

Tại Việt Nam công tác nghiên cứu, quản lý và sử dụng bền vững nguồn TNN mới bắt đầu được thực hiện trong...

Tính toán và phân cấp trữ lượng nước dưới đất trong môi trường đá...

Ở Việt Nam, cách tính và quan điểm tính toán trữ lượng đối với đất đá bở rời về trữ lượng khai thác...

Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông...

Các lưu vực sông ở Việt Nam cũng như trên nhiều nước có phạm vi phân bố các nguồn nước mặt thường không...
bai27_1a_2018

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đặt...

Quan trắc tài nguyên nước là một trong những nhiệm vụ của công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước. Số...
IMG_3005

Nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án”Bảo vệ nước dưới đất...

 Chiều ngày 24/08/2018, tại TTQH&ĐT TNNQG đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc Đề án “Bảo vệ...

Sự cần thiết trong việc xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát các hoạt...

Trong những năm qua, công tác điều tra và đánh giá tài nguyên nước mưa, nước mặt đã được nhà nước quan tâm...