Sat12152018

Last update05:56:55 AM GMT

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 8 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 02 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và 10 năm 2018

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm hai tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp).

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với tháng 6 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,08m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị dâng cao nhất 5,61m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T- βQII), giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313-Q). Dự báo mực nước tháng 8 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 so với giá trị trung bình tháng 6/2018 cho thấy mực nước có xu dâng ở các tầng chứa nước qp2-3, qp23, qp1, n22 và xu thế dâng và hạ ở tầng n21. Mực nước trung bình tháng sâu nhất ở tầng qp2-3 là 34,15m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là 1,08m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020-qp1). Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7/2018 tại tất cả các tầng chứa nước chính.