Tue11192019

Last update01:05:11 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 5 năm 2018

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Nam Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ