Sun10212018

Last update03:47:34 AM GMT

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Một số điểm cần lưu ý về diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Xu thế dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 7 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2017 so với giá trị trung bình tháng 5/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tng quan din biến mc nước

I.1. Tng cha nước lhng bi tích hin đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng, có 21/32 công trình mực nước dâng, 7/32 công trình mực nước hạ và 4/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,48m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T) (xem hình 1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,50m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,10m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 0,10m; 1,96m và 2,43m tại TX.An Khê, tỉnh Gia Lai và huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a). So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 2,63m tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T).

t5_tangqp_TaynguyenHình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 tầng Q

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và 7 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tng quan din biến mc nước

I.1. Tng cha nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng là chính, có 19/42 công trình mực nước dâng, 11/42 công trình mực nước hạ và 12/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,57m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,84m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,07m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

t5_tangqp_NamBoHình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 năm 2017 tầng qp3

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Din biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hi Nam Trung B

I.1. Tng cha nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, với 21/22 công trình có mực nước hạ và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,96m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,93m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,16m tại xã TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

t5_tangqh_NTBHình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 tầng qh

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tnh Thanh Hóa

1. Tng cha nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 4 với 3/11 công trình có mực nước dao động không quá 0,05m; 4/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH)

t5_tangqh_BTBHình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 tầng qh

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 3 năm 2017 với 6/11 công trình có mực nước biến động không đáng kể, 2/11 công trình có mực nước dâng và 3/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH) và hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia QT14-TH).

t4_tangqh_BTBHình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 4 năm 2017 tầng qh

Xem chi tiết tại đây