Fri10192018

Last update04:48:54 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ 12/2013

BTBBẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 12 NĂM 2013

Vùng đồng bằng Bắc Bộ gồm có 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước Holocene và Pleistocene.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 12/2013

BTB_12_2013BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ 12/2013

Vùng Bắc trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng Tây Nguyên

Q_TNBẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng Nam Bộ

qp_NBBẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013 VÙNG NAM BỘ
Vùng Nam Bộ gồm có 5 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước trong các trầm tích Pleistocene và Pliocen.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng Bắc Trung Bộ

qh_BTBBẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013 VÙNG BẮC TRUNG BỘ
Vùng Bắc trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứtựtừtrên xuống gồm các tầng chứa nước lỗ hổng Holocene và Pleistocene.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng đồng bằng Bắc Bộ

qh_BBBẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Vùng đồng bằng Bắc Bộ gồm có 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước Holocene và Pleistocene.

Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất 3 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia) đã  ra Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất 3 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014. Quý độc giả quan tâm có thể download tại đây

(Nawapi)

Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013

Trung tâmQuan trắc và Dự báo tài nguyên nước (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước) đã  ra Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013. Quý độc giả quan tâm có thể download tại đây hoặc xem chi tiết tại Website theo đường dẫn sau::

http://cwrmf.gov.vn/index.php/vi/2012-11-12-08-01-36/bao-cao-ket-qua-quan-trac

 

(CWRPI)