Sun10212018

Last update03:47:34 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srê Pôk tháng 4 năm 2017

PHẦN I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG SRÊ PỐK

1.1 Hiện trạng các trạm quan trắc

Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 24 trạm quan trắc, bao gồm: 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và 23 trạm quan trắc khí tượng, thủy văn. Cụ thể như sau:

1.1.1 Trạm quan trắc tài nguyên nước mặt

Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý, thực hiện quan trắc từ năm 2012.

1.1.2 Trạm quan trắc khí tượng, thủy văn

Trên lưu vưc sông Srê Pốk có tổng số 23 trạm quan trắc bao gồm: 17 trạm khí tượng và 9 trạm thủy văn. Cụ thể như sau:

Bảng 1.1: Các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu vực sông Srê Pốk

tramqtracktBảng 1.1: Các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu vực sông Srê Pốk

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với trung bình tháng 4: Do thời gian này đang thời điểm đầu mùa mưa nên mực nước tháng này có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng trước, với 21/41 công trinh có mực nước dâng hạ không đáng kể, 15/41 công trình có mực nước dâng và 5/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Q.146) và dâng cao nhất là 0,94m tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.2). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 12,65m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bb_t5Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 tầng qh

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với trung bình tháng 3: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,08m. Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa khô nên trong tháng 4 có 19/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao phân bố hầu hết trên đồng bằng, 13 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 9/41 công trình quan trắc mực nước hạ thấp. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147) và dâng cao nhất là 0,80m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,20m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 12,83m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Xem chi tiết tại đây

bb_t4Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 tầng qh

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với trung bình tháng 2: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,1m. Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa khô nên trong tháng 3 có 20/41 công trình quan trắc mực nước hạ thấp phân bố ở phần ven rìa Đông Bắc và Tây Nam, 14 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 20/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,05m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và dâng cao nhất là 0,54m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,10m tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,51m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

db_bbSơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 tầng qh

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 4 và tháng 5 cho hai tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với mực nước trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, với 20/22 công trình có mực nước hạ và 2/22 công trình hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,82m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,41m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tại xã TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

ntbSơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 tầng qh

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2 năm 2017, với 5/11 công trình có mực nước biến động không đáng kể, 4/11 công trình có mực nước dâng và 2/11 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH) và hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

btb Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 năm 2017 tầng qh

Xem chi tiết tại đây


Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và 5 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2 mực nước có xu thế hạ, có 36/42 công trình mực nước hạ và 6/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,81m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,28m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,24m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Xem chi tiết tại đây


namboSơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 năm 2017 tầng qp3

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, có 26/32 công trình có mực nước hạ 3/32 công trình có mực nước dâng, và 3/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,69m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng cao nhất là 1,71m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (LK153T) (xem hình 1).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,10m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại Ea Kly-Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,25m; 1,81m 1,45m tại Lâm Hà-Lâm Đồng, Phú Thiện-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

Xem chi tiết tại đây