Sat04102021

Last update11:50:42 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Đồng Nai Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba - Kỳ Lộ Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước trên lưu vực sông Ba - Kỳ Lộ được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk – Tây Nguyên có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 45 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Long Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1479,1 km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Long Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1479,1 km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Bình Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Quảng Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ có diện tích tự nhiên là 8.000km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Phú Yên Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc TNN mặt An Thạnh.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 01 Năm 2021

There are no translations available.

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.