Wed12132017

Last update07:15:59 AM GMT

Công trình dự án

Dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước lưu vực các sông biên giới Việt Nam - Lào thuộc lưu vực sông Mã, sông Cả”

1_VLVới mục tiêu đánh giá tiềm năng, đặc điểm phân bố số lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt làm cơ sở cho các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng và hợp tác quốc tế về tài nguyên nước vùng biên giới Việt Nam - Lào thuộc các lưu vực sông Mã, sông Cả. Đồng thời tăng cường cơ sở thông tin dữ liệu về tài nguyên nước vùng biên giới lưu vực các sông Mã, sông Cả phục vụ các hoạt động hợp tác phát triển với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của các cơ quan liên quan, năm 2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia triển khai thực hiện dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước lưu vực các sông biên giới Việt Nam - Lào thuộc lưu vực sông Mã, sông Cả”. Trên cơ sở các nội dung được phê duyệt, Trung tâm đã tổ chức thực hiện và hoàn thành dự án (năm 2014) với những kết quả đáng kể.

Dự án "Điều tra, xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

Vu_Gia_Thu_BonVu Gia - Thu Bồn là một trong số chín lưu vực sông lớn của Việt Nam. Toàn bộ lưu vực nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn, diện tích lưu vực vào khoảng 10.035 km2.

Dự án "Quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"

Anh_Nhue_DayNăm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện dự án "Quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020", sau 4 năm thực hiện (từ 2011 - 2014) trên cơ sở nội dung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Trung tâm đã tổ chức thực hiện hoàn thành Dự án.

Dự án: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Mục tiêu

Đánh giá tác động của BĐKH (sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ không khí) và mực nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên);

Đề xuất, định hướng quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ nước dưới đất trong điều kiện tác động của BĐKH và mực nước biển dâng, nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bằng ven biển miền Trung (từ Đà nẵng đến Phú Yên).

Nhiệm vụ

Lập đề cương chi tiết dự án;

Thu thập, tổng hợp tài liệu (tài liệu điều tra cơ bản tài nguyên nước, khí tượng, thủy văn, quan trắc TNN, phát triển kinh tế xã hội, các kịch bản biến đổi khí hậu, địa hình, sử dụng đất....);

Điều tra, khảo sát, đo đạc bổ sung hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất;

Đo địa vật lý bổ sung nhằm chính xác hóa ranh rới mặn nhạt tầng chứa nước;

Chi tiết hóa kịch bản BĐKH (kịch bản phát thải cao – A2), kịch bản nước biển dâng (A1F1) cho vùng ven biển miền Trung (Gồm các biến khí hậu:lượng mưa, nhiệt độ và mực nước biển dâng) từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Mô phỏng dòng chảy và xâm nhập mặn trong các sông theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên);

Đánh giá tác động BĐKH đến lượng cung cấp cho NDĐ ứng với kịch bản BĐKH (kịch bản phát thải cao) bằng mô hình số thủy văn (Westpass);

Đánh giá tác động của BĐKH đến số lượng tài nguyên nước dưới đất ứng với kịch bản BĐKH và nước biển dâng (kịch bản phát thải cao A2 và A1F1) bằng mô hình dòng chảy nước dưới đất;

Đánh giá tác động của BĐKH đến chất lượng tài nguyên nước dưới đất ứng với kịch bản BĐKH (kịch bản phát thải cao) bằng mô hình lan truyền vật chất;

Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến NDĐ vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên);

Định hướng quy hoạch, khai thác sử dụng NDĐ và đề xuất các giải pháp ứng phó với các tác động BĐKH đến tài nguyên nước dưới đất.

Đơn vị chủ trì:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đơn vị thực hiện:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Dự án: Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - Pha 4

Mục tiêu

Xác định triển vọng khai thác nước nước dưới đất tại các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn chưa được điều tra nguồn nước dưới đất;

Bổ sung, làm rõ triển vọng khai thác nước dưới đất tại các vùng đã được điều tra nguồn nước dưới đất pha 3 giai đoạn điều tra trước đây (pha 1, pha 2, pha 3).

Nhiệm vụ

Điều tra, khảo sát, đo đạc, thi công thực địa và tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, số liệu, tài liệu về tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000; đánh giá đặc điểm, đặc trưng chủ yếu và mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, trữ lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, đánh giá triển vọng chứa nước vùng nghiên cứu.

Xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá, thành lập bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000; cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất vùng nghiên cứu.

Đơn vị chủ trì

Trung tâm Quy  hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Đơn vị thực hiện

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam

Dự án: Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ

Mục tiêu, nhiệm vụ khái quát:

Làm sáng rõ đặc điểm tài nguyên nước và đánh giá được tiềm năng, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước;

Xác định được khả năng đáp ứng nguồn nước cho các mục đích sử dụng và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước, làm cơ sở để phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đơn vị chủ trì

Trung tâm Quy  hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Đơn vị thực hiện

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Dự án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền

Mục tiêu, nhiệm vụ khái quát:

Đánh giá đặc điểm phân bố, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất vùng bắc sông Tiền, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc sông Tiền.

Đơn vị chủ trì:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Đơn vị thực hiện:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Kêt quả thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

Là dự án có tính cấp thiết trong việc bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; số liệu từ kết quả của thực hiện của dự án sẽ giúp các địa phương quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước.

lat_T6-2015_neogen

Năm 2015, Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” thực hiện tại vùng Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát tỉnh Bình Định; vùng Ninh Hải, Phan Rang, Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận, vùng Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Các dạng công tác thi công trong năm 2015 của Dự án đã thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch đã đặt ra; các tuyến điều tra tổng quan, khu vực trọng điểm, công trình khai thác cần điều tra chi tiết được bố trí hợp lý, tài liệu thu thập trung thực, đủ thông tin.

Kết quả của công tác đo vẽ bổ sung của Đề án đã chính xác hóa ranh giới, làm sáng tỏ thêm thành phần đất đá, bề dày, diện tích phân bố của các tầng chứa nước; đồng thời xác định khả năng chứa nước cũng như ranh giới nhiễm mặn theo diện của các tầng chứa nước ven biển.