Sat08182018

Last update06:57:12 AM GMT

Tin tức Trung tâm

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ năm 2011 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

1. Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn 2011:

a) Nhiệm vụ Chính phủ:

01 nhiệm vụ chuyển tiếp “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zincon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận- Bình Thuận và Bắc Bà Rịa Vũng Tàu”. Năm 2011, Trung tâm phối hợp với Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản thanh toán khối lượng đã thực hiện năm 2010.

b) Nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

- Nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ: bao gồm 14 nhiệm vụ chuyển tiếp, các nhiệm vụ này được các đơn vị triển khai ngay từ khi có Quyết định giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 của Bộ. Đến nay, các dự án đã hoàn thành, một số dự án vượt mức kế hoạch giao, chất lượng các công việc đã thực hiện bám sát mục tiêu của bước đề ra.

* Kết quả một số đề án:

+ Đề án “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện.

Trong năm 2011 đã thi công 6 lỗ khoan (LK5-N, LK9-N, LK10-N, LK11-N, LK12-N, LK13-N) tất cả các lỗ khoan đều gặp nước nhạt, với tổng lưu lượng 132,1l/s thực bơm tương đương 11.412m3/ngày. Trong đó tầng Vĩnh Bảo (5 lỗ khoan) lưu lượng từ 16,4 đến 30,13 l/s tổng 122,8l/s tương đương 10.609m3/ngày, tầng Tiên Hưng (LK10-N) có lưu lượng 9,3l/s, với tổng lưu  803m3/ngày;

Đã gặp nước nóng tại lỗ khoan LK10-N (sâu 400m) có nhiệt độ 36oC (tại thôn Công Luận 2, TT. Văn Giang, Hưng Yên).

Kết quả toàn Đề án:Đã thi công 11/13 lỗ khoan gặp nước nhạt với tổng lưu lượng 211,2l/s thực bơm tương đương 18.248m3/ngày. Trong đó tầng Vĩnh Bảo tổng 200,6l/s tương đương 17.336m3/ngày, tầng Tiên Hưng 10,6l/s, tương đương 912m3/ngày

+ Đề án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Trong năm 2011 đã thi công lỗ khoan CT4 có lưu lượng thực bơm 0,6l/s. Kết quả phân tích mẫu nước lấy tại lỗ khoan có các chỉ tiêu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT. Là kết quả rất có ý nghĩa đối với vùng đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt (Thị trấn Mèo Vạc) và mở ra triển vọng cho việc thi công năm 2012.

+ Đề án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 3” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện.

Kết quả toàn Đề án:Đã thi công 30 lỗ khoan tại 30 vùng điều tra, thuộc 8 tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Kiên Giang, đã bàn giao 29 lỗ khoan với tổng lưu lượng thực bơm 177,89l/s tương đương 15.370m3/ngày (có thể phục vụ cho 256.162 người/ngày) phục vụ cấp nước cho 17 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và 12 đơn vị bộ đội, trong đó có 11 đồn biên phòng.

Đã phát hiện một số tầng chứa nước nhạt ở một số vùng, nơi mà các nghiên cứu trước đây cho là không có như: Tầng chứa nước qp2-3 tại vùng Hưng Điền (LK S320), huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp; tầng chứa nước n22 tại vùng Mỹ Thạnh Tây (LK S319), Đức Huệ, vùng Thuỷ Tây (LKS321), huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An; tầng chứa nước n21 tại vùng thị trấn Lấp Vò (LK S326), huyện Lấp Vò, vùng Thanh Mỹ (LKS328), huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, và vùng Mỹ Phước (LK S323), huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

* Một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ:

- Kế hoạch triển khai dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước các sông biên giới Việt Lào thuộc lưu vực sông Mã, sông Cả trong” năm 2011 được lập từ đầu năm 2011 và đã được phê duyệt, tuy nhiên công tác thực địa triển khai chậm (cuối quý IV) thời gian thực hiện ngắn, gặp tình hình lũ lụt nặng nề trên địa bàn điều tra khảo sát nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

* Ngoài  thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã tiến hành khảo sát thực tế và báo cáo Bộ TNMT về hiện tượng phun bùn tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

+  Dự án “Điều tra, xác định dòng chảy tối thiểu trên lưu vực sông Vũ Gia - Thu Bồn” là một nhiệm vụ mới và phức tạp. Năm 2011, Trung tâm đang triển khai thu thập số liệu, tài liệu, các báo cáo về điều tra, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt liên quan cũng như công tác điều tra thực địa bổ sung.

c) Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước

- Đầu năm 2011 đã hoàn thiện các hồ sơ dự án hoàn thành 04 dự án lập nhiệm vụ quy hoạch chuyển Cục Quản lý tài nguyên nước: “Lập nhiệm vụ Quy hoạch lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình”; “Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quốc”; “Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” và “Quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp: “Quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” với các nội dung chính: Hoàn thiện nội dung công tác thu thập, điều tra bổ sung số liệu phục vụ lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước.

- Dự án “Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”: đến nay dự án đã hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Đánh giá chung về thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá và quy hoạch TNN:

- Công tác thi công các hạng mục công việc của các nhiệm vụ điều tra, đánh giá TNN tuân thủ theo quy trình quy phạm kỹ thuật, chất lượng các tài liệu đảm bảo theo yêu cầu của dự án.

- Tiến độ thi công các nhiệm vụ điều tra, đánh giá, quy hoạch tài nguyên nước hoàn thành kế hoạch, phù hợp với nguồn kinh phí cấp trong năm.

d) Nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2011

Khối lượng, nội dung thực hiện: gồm 06 nhiệm vụ (05 nhiệm vụ điều tra, đánh giá, 01 nhiệm vụ quy hoạch), Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị lập, trình dự án mở mới gửi các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành. Đến nay Trung tâm đã thẩm định và ra quyết định phê duyệt 02 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Trung tâm và trình Bộ 04 dự án (trong đó có 01 dự án Chính phủ) để Bộ thẩm định và phê duyệt. Bộ đã phê duyệt 04 dự án, còn dự án Chính phủ đã sửa chữa theo góp ý của các Bộ, ngành liên quan để trình Bộ. Tính đến nay, các đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ và kế hoạch.

đ) Nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2012:

- Có 04 dự án điều tra đánh giá: Trung tâm đã lập và trình Bộ thẩm định phê duyệt 02 dự án; phê duyệt cấp Trung tâm 02 dự án, đến nay nội dung và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

- Nhiệm vụ quy hoạch mở mới: 01 nhiệm vụ “Lập quy hoạch TNN lưu vực sông Srepok”, hiện đang thẩm định để phê duyệt tại Trung tâm.

e) Nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên môi trường nước.

- Khối lượng, nội dung thực hiện:

* Quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại 3 khu vực (5 vùng) được thực hiện liên tục và thường xuyên theo đúng quy trình từ đầu năm đến nay, kết quả quan trắc được cập nhật, xử lý phục vụ kịp thời cho công tác dự báo và cảnh báo TNN dưới đất tại các vùng quan trắc. Số liệu quan trắc được Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước tổng hợp, hiệu chỉnh hàng quý từ các đơn vị trực thuộc gửi về phục vụ việc biên soạn và xuất bản niên giám quan trắc nước dưới đất 3 vùng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên năm 2010; thông báo và dự báo kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2010; tổng hợp, xử lý số liệu, biên soạn thông báo và dự báo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2011 gửi đến các cơ quan quản lý tài nguyên nước, các phương tiện thông tin đại chúng.

* Quan trắc tài nguyên nước mặt tại 5 trạm (03 trạm thực hiện từ tháng 4/2011 và 02 trạm từ tháng 7/2011) theo đúng quy trình quy phạm.

Hiện nay Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung đang thực hiện chỉnh lý chỉnh biên số liệu đo đạc năm 2011 của 05 trạm nước mặt sau đó gửi ra Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước để đánh giá chất lượng tài liệu trước khi đưa vào lưu trữ.

- Mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất được thực hiện rà soát phục vụ sửa đổi Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc quốc gia tài nguyên và Môi trường đến năm 2020”.

2. Đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Năm 2011, Trung tâm thực hiện 03 đề tài chuyển tiếp cấp Bộ, 03 đề tài mở mới cấp Bộ và 03 đề tài cấp cơ sở.

- Từ tháng 8 năm 2011, Trung tâm thực hiện quản lý công tác KHCN theo Thông tư 25/2010/TT-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý KHCN đang từng bước đi vào hoạt động ổn định. Trung tâm thực hiện quản lý, theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện các đề tài KHCN trên của các đơn vị trực thuộc Trung tâm, thường xuyên liên hệ với các đơn vị quản lý liên quan của Bộ cũng như các đơn vị trực tiếp thực hiện các đề tài KHCN nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các đề tài KHCN đảm bảo đúng tiến độ, đề xuất hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các đề tài KHCN. Tính đến nay, Trung tâm đã hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở.

3. Nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản

- Năm 2011 Trung tâm đang thực hiện 10 dự án trong đó có 06 dự án do Trung tâm làm chủ đầu và 04 dự án do các Liên đoàn trực thuộc làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch trong năm 2011 sẽ kết thúc 07 dự án, 03 dự án còn lại sẽ chuyển tiếp năm 2012.

Trong năm Trung tâm đã tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ được cấp trên giao. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy trình, quy phạm kỹ thuật. Công tác giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án thực hiện đúng các quy phạm, văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước, khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch giao.

- Thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nên trong năm 2011 có 02 dự án bị cắt giảm vốn không thực hiện. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn đang triển khai công tác quản lý đầu tư để thực hiện vào năm 2012 khi có kế hoạch vốn Bộ giao:

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

+ Dự án mở mới: Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ thi công các công trình nghiên cứu, điều tra quy hoạch tài nguyên nước cho các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

4. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng:

Năm 2011, Trung tâm đã được giao thực hiện dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp ứng phó”.

Khối lượng, nội dung thực hiện:Hoàn thành 100% khối lượng theo kế hoạch được giao.

 

 

(CWRPI)

Nước sạch cho các “làng ung thư” ở Việt Nam

tt975Ông Hồ Minh Thọ - chủ nhiệm dự ánHậu quả của những năm chiến tranh và tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước đã kéo theo sự gia tăng dân số, đô thị hóa, tạo sự đan xen giữa các khu vực tập trung dân cư với các nhà máy, xí nghiệp mà quá trình hoạt động phải thường xuyên sử dụng các vật tư, nguyên liệu, hóa chất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hoặc xả ra các chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước như kim loại nặng, dioxin, DDT...Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Không ít nơi trên các vùng miền cả nước đã xuất hiện tình trạng hàng loạt người dân sinh sống trong một khu vực bị tử vong do căn bệnh ung thư (thường gọi là “làng ung thư”). Hiện cả nước tồn tại 37 làng ung thư mà một trong những nguyên nhân là sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
 Tại diễn đàn sức khỏe môi trường do Bộ TN&MT, Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội, đã xác nhận: "Hiện cả nước đã xuất hiện một số “làng ung thư” tại Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi... là biểu hiện đáng lo ngại và nguy cơ tiềm ẩn liên quan giữa sức khỏe và môi trường". Theo khảo sát của Bệnh viện K, trong 5 năm gần đây, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 bệnh nhân ung thư mới phát hiện, khoảng 70.000 người bị chết vì căn bệnh này, tăng hơn  nhiều so với trước đây. Công văn của 17 tỉnh thành phố đã gửi về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QHĐTTNN); Diễn đàn sức khỏe môi trường do Bộ TN&MT và Bộ Y tế tổ chức cho thấy: Việc điều tra nguồn nước đang sử dụng cho ăn uống sinh hoạt bị ô nhiễm tại các “làng ung thư” là rất cấp thiết. Đó là xuất phát điểm của dự án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số “làng ung thư” của Việt Nam do Trung tâm QH &ĐTTNN chủ trì thực hiện với sự phối hợp của 3 Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Trung, miền Bắc và miền Nam.
  Báo TN&MT đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ Minh Thọ, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH &ĐTTN miền Trung, Chủ nhiệm Dự án:
 Thưa ông, các nội dung cơ bản, mục tiêu cụ thể cũng như tiến trình thực hiện Dự án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư được đề ra như thế nào ?
 Ông Hồ Minh Thọ: Nội dung cơ bản của dự án là điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng các nguồn nước đang sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt tại các “làng ung thư”. Xác định số lượng các “làng ung thư” có nguồn nước bị ô nhiễm. Từ đó lựa chọn một số “làng ung thư” bức thiết nhất về ô nhiễm nguồn nước đang sử dụng để tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh theo các quy chuẩn của Bộ Y tế, phục vụ cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt tại các “làng ung thư” đó.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I (2011): Xác định các “làng ung thư” có nguồn nước đang sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt bị ô nhiễm, các khu cấm khai thác nguồn nước cho ăn uống sinh hoạt. Giai đoạn II (2012- 2013): Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước cho ăn uống sinh hoạt tại các “làng ung thư” cấp thiết nhất (ở đó có nguồn nước đang sử dụng bị ô nhiễm).      
  Mục tiêu giai đoạn 1 của Dự án là đánh giá hiện trạng các “làng ung thư” và chất lượng các nguồn nước đang sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt và số lượng các làng ung thư có nguồn nước đang sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt bị ô nhiễm. Theo nội dung chi tiết của dự án được phê duyệt, để giải quyết mục tiêu của giai đoạn I, mỗi “làng ung thư” cần tiến hành các dạng công tác: Điều tra, thu thập các loại tài liệu như hiện trạng bệnh ung thư, hiện trạng điều tra, đánh giá và khai thác sử dụng các nguồn nước, hiện trạng xả thải; Phân tích, chỉnh lí tổng hợp các loại tài liệu đã thu thập; Khảo sát, điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước đang sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt; Lấy và phân tích các loại mẫu nước; Làm công tác trắc địa công trình; Tổng hợp, chỉnh lý tài liệu, lập báo cáo giai đoạn điều tra.
Toàn dự án được duyệt sẽ tiến hành điều tra 37 “làng ung thư” trên toàn quốc. Năm 2011 tiến hành điều tra 23 làng thuộc 10 tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ (2 làng), Hưng Yên (1); Bắc Ninh (1), Thanh Hóa (1), Hà Nam (1), Hà Nội (2), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (5), Quảng Trị (3); Quảng Nam (4).
 
 tt976Lấy mẫu nước tại làng Yên Lão Hoàng Tây, Kim Bảng , Hà Nam (mẫu nước mặt có liên quan đến nguồn sử dụng cho ăn uống sinh hoạt)
Kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 1 (năm 2011) của Dự án được đánh giá như thế nào? Đặc biệt là khả năng tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các “làng ung thư”, thưa ông?
 Ông Hồ Minh Thọ:Từ kết quả điều tra, khảo sát thực địa, lấy và phân tích các loại mẫu nước của 23 “làng ung thư” năm 2011 có thể đánh giá: Diễn biến của bệnh ung thư qua các năm tại các “làng” điều tra là rất phức tạp; tuy nhiên hầu hết đều có sự trùng hợp về nguồn nước bị ô nhiễm (mặc dầu trong vài năm gần đây một vài vùng điều tra mới có nước sạch được cung cấp tập trung) trong đó nguồn nước bi ô nhiễm điển hình là các “làng ung thư” Mẫn Xá (Bắc Ninh), Thạch Sơn (Phú Thọ), Phong Yên, Cờ Đỏ, Đức Thành (Nghệ An), Xuyên Tây, Đại An, Thôn 3-4 (Quảng Nam), Thổ Vị (Thanh Hóa), Kẻ Đọng, Đá Dong (Hà Tĩnh), An Bình, Trung Chỉ, Thành Lê (Quảng Trị).
Về khả năng tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các “làng ung thư” cho thấy: Trong phạm vi các vùng điều tra bao gồm 23 “làng ung thư” thì vùng thì vùng Tiên An (Quảng Nam) là khó khăn hơn cả do vùng này không có nguồn nước triển vọng, các nguồn nước có thể bị ảnh hưởng lớn từ mỏ quặng Uranium. Các vùng Mẫn Xá (Bắc Ninh), Thạch Sơn (Phú Thọ), An Thổ, Đại An, Xuyên Tây (Quảng Nam), Đồng Mai (Hưng Yên), Yên Lão (Hà Nam), An Bình (Quảng Trị) hầu hết đã có các công trình cấp nước tập trung của các nhà máy nước do địa phương xây dựng nên việc tìm kiếm nguồn nước cho các vùng này không thật sự cấp thiết.
 Với kết quả điều tra 23 “làng ung thư giai” đoạn I, có thể đề nghị giai đoạn 2 của dự án (2012-2013) tiếp tục công tác điều tra 11 “làng ung thư” là: Phong Yên, Cờ Đỏ, Đức Thành (Nghệ An), Khu 8-11 (Phú Thọ), Thôn 3-4 Tiên An và Đại An (Quảng Nam), Thổ Vị (Thanh Hóa), Lũng Vỵ (Hà Nội), An Lộc và Kẻ Đọng (Hà Tĩnh), Thanh Lê (Quảng Trị). Trên cơ sở đó, tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước cho ăn uống sinh hoạt tại các “làng ung thư” cấp thiết nhất.
 Xin trân trọng cám ơn ông!
 
 (Theo Monre.gov.vn)

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai làm việc với Trung tâm QH&ĐTTNN: Bộ mong muốn Trung tâm làm nhanh hơn, mạnh hơn!

tt932Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việcThứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc sáng 18/10  với Trung tâm QH & ĐTTNN về tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng qua và kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2011.

Ông Đỗ Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm QH &ĐTTNN cho biết: Năm 2011, Trung tâm được giao thực hiện 1 nhiệm vụ Chính phủ, 14 nhiệm vụ chuyên môn, 3 nhiệm vụ KHCN, một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản… Với sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo, các Vụ chức năng thuộc Bộ như Kế hoạch, Tài Vụ, KHCN… và nỗ lực cao của đội ngũ CBCNV, 9 tháng qua, Trung tâm đã có nhiều cố gắng đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác thi công các hạng mục công việc của các dự án thuộc nhiệm vụ chuyên môn tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật; chất lượng các tài liệu đảm bảo yêu cầu; công tác thẩm định và phê duyệt các dự án mở mới theo đúng các quy định hiện hành và phân cấp quản lý, đảm bảo tiến độ. Nhìn chung, tiến độ thi công, giải ngân các dự án phù hợp với kế hoạch giao, một số dự án nhỏ còn chậm.
Về các nhiệm vụ mở mới năm 2011, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị lập, trình dự án gửi các cấp có thẩm quyền và phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Trung tâm tăng cường công tác kiểm tra giám sát các khâu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển. Tất cả các gói thầu của từng dự án được tổ chức thực hiện theo kế hoạch đầu thầu của Bộ, đảm bảo các quy định của pháp luật trong đấu thầu.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, Trung tâm chỉ đạo các đơn vị chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ địa chất nhằm phát huy năng lực hiện có, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị.
tt930Giám đốc Trung tâm QH & ĐTTNN Đỗ Tiến Hùng phát biểu

Phát bỉểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai biểu dương nỗ lực của CBCNV Trung tâm đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đựơc giao, nhất là với một số đề án tiêu biểu như: Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên NDĐ khu vực Mèo Vạc, Hà Giang; Điều tra, đánh giá NDĐ các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đánh giá vùng nước dưới đất vùng Đức Phổ Quảng Ngãi,; Điều tra, đánh giá TNN vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long… Với các đề án này, Trung tâm cần đánh giá hiệu quả, tổ chức quảng bá, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Báo Tài nguyên & Môi trường nhằm nâng cao vị thế của Bộ và Trung tâm. Về Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nước huyện Côn Đảo” cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để Côn Đảo sớm có nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trước mắt, tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các đơn vị còn chậm về tiến độ thi công và giải ngân các dự án.
 
 
 
 

Tác giả: Thu Nga
Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kế hoạch tài chính năm 2011

tt927Ông Dương Văn Khánh - PGĐ trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu tại lớp tập huấnTừ ngày 06/10/2011 đến ngày 07/10/2011, tại Khách sạn Cửu Long thành phố Cần Thơ đã diễn ra lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kế hoạch tài chính năm 2011” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tổ chức.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 95 học viên đến từ 03 Liên đoàn (Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam), 04 Trung tâm (Trung tâm Chất lượng nước, Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch tài nguyên nước) trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước.Đối tượng chính tham gia lớp tập huấn lần này chủ yếu là các lãnh đạo, kế toán trưởng, phụ trách kế hoạch, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên đang làm công tác kế hoạch tài chính của toàn trung tâm.

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, ông Đỗ Tiến HùngBí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã nêu lên những thành tựu nổi bật mà Trung tâm đã đạt được từ khi thành lập năm 2008 đến nay: Mặc dù là một Trung tâm mới thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ - công nhân viên trong toàn Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ đã tin tưởng giao cho, bước đầu đã khẳng định được uy tín, thương hiệu của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trong nỗ lực phát triển và xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh, sự đóng góp của cán bộ - công nhân viên làm công tác kế hoạch tài chính mang một ý nghĩa quan trọng và xứng đáng nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ ban Lãnh đạo Trung tâm. Ông Hùng mong muốn, thông qua lớp tập huấn lần này sẽ nâng cao kiến thức cho các cán bộ - công nhân viên làm trong công tác kế hoạch tài chính, tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính hoàn thành tốt công việc được ban Lãnh đạo Trung tâm giao cho, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Trung tâm.

Ngay sau lễ khai mạc, các học viên tham dự đã được ông Nguyễn Viễn Đàn - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và bà Vũ Thị Bích Ngọc - chuyên viên Vụ Kế hoạch hướng dẫn một số nội dung chính của Quyết định số 1029/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 05 năm 2011 về việc ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chế này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm các đề án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung tập huấn tiếp theo, các học viên đã được tiếp thu nội dung của Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua phuơng pháp truyền đạt sinh động của Ths. Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính. Quy chế này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Ông Vũ Văn Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã trao đổi với các học viên về những vấn đề cần lưu ý trong công tác kế toán tài chính. Ông Sơn cũng nhấn mạnh về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mà các đơn vị đang thực hiện theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư sửa đổi số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi và bổ sung chứng từ kế toán, bổ sung tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính.

 tt928Toàn cảnh lớp tập huấn

Bên cạnh việc tập trung giới thiệu những nội dung trên, tại các buổi tập huấn các đồng chí lãnh đạo Vụ cũng đã dành thời gian thỏa đáng để giải đáp khá nhiều câu hỏi, thắc mắc của học viên liên quan đến cách hiểu, cách áp dụng trong các quyết định và thông tư. Một số kiến nghị mà các học viên đóng góp ý kiến đã được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bổ sung trong tương lai. Đồng thời, tại các buổi tập huấn, một số học viên cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc của đơn vị, ban tổ chức lớp tập huấn đã tập hợp đầy đủ ý kiến từ  học viên tại các buổi tập huấn rồi phân loại, xem xét và trả lời ngay trong các buổi tập huấn đó.

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, ông Dương Văn Khánh – Phó giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đánh giá cao những kết quả mà lớp tập huấn đã mang lại. Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, ông cũng đã dành lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ TN&MT cũng như các Vụ, các cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính thuộc Bộ đã dành thời gian tham dự, truyền đạt kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức cho các cán bộ - công nhân viên làm công tác kế hoạch, tài chính thuộc Trung tâm.

Lớp tập huấn được thực tổ chức và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng thành công tốt đẹp./.

 

(CWRPI)

Lễ kết nạp Đảng viên Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước

Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2011, Chi bộ Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước thuộc Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 2 đoàn viên ưu tú: Đoàn viên Lê Thế Trung và Trịnh Xuân Phong.

          Đến dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Khánh - Phó Bí thư Đảng Bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

          Trong khí thế trang nghiêm, đồng chí Thân Văn Đón - Bí thư Chi bộ, thay mặt cho Chi ủy đã công bố và trao quyết định kết nạp cho các đảng viên mới. Tại buổi lễ kết nạp, các Đảng viên mới đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nghĩa vụ của người Đảng viên; đồng thời tích cực tham gia vào việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các đồng chí khác cùng phấn đấu, rèn luyện để được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Chi bộ Đảng phát triển, trong sạch, vững mạnh.

            Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp:

 

tt871

Các đảng viên tham dự lễ kết nạp

 

 tt872

Các đảng viên thực hiện nghi lễ chào cờ

tt873

Các đồng chí đoàn viên đọc đơn xin vào Đảng

tt878

Các đồng chí đoàn viên đọc đơn xin vào Đảng

 tt875

Đồng chí Trần Trọng Hà - Phó phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt đọc nhận xét và giới thiệu đoàn viên vào Đảng

 tt874

Đồng chí Thân Văn Đón - Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng cho các đoàn viên

tt876

Đồng chí Thân Văn Đón - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho các đoàn viên

tt881

 Đồng chí Dương Văn Khánh - Phó bí thư Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới

tt880

Đồng chí Trần Trọng Hà - Phó phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt thay mặt Phòng chúc mừng các đảng viên mới

tt877

 Đồng chí Dương Văn Khánh - Phó bí thư Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới

 

 

 tt879

Đồng chí Dương Văn Khánh - Phó bí thư Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới

 

 

(CWRPI)

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tổ chức lớp tập huấn “Phổ biến kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy”

 

tt870Đại diện của Trung tâm an toàn Phòng cháy chữa cháy Hà Nội phổ biến các kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháyNgày 09 tháng 09 năm 2011, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra buổi tập huấn Phổ biến kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phối hợp với Trung tâm an toàn Phòng cháy chữa cháy Hà Nội tổ chức thực hiện.

Tham dự lớp tấp huấn có đông đảo cán bộ - công nhân viên của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc cũng như các Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra TNN, Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN, Trung tâm Quan trắc và Dự báo TNN cùng Trung tâm Chất lượng nước.

 tt869

Toàn cảnh lớp tập huấn

 Tại buổi tập huấn, các cán bộ - công nhân viên tham dự đã nghe đại diện của Trung tâm an toàn Phòng cháy chữa cháy Hà Nội trình bày về các phương pháp phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, các biện pháp chữa cháy. Hàng năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra các vụ hỏa hoạn đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và tiền của, công sức của nhân dân. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy được Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đặc biệt quan tâm, nhằm tránh những tác hại to lớn của hỏa hoạn có thể ảnh hưởng tới nhân lực và thiết bị, tài sản của Trung tâm. Đây là một trong những hoạt động tập huấn thường xuyên của Trung tâm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ - công nhân viên thuộc Trung tâm, tiến tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho toàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước./

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)

Một số hình ảnh tại Hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”

 Hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” do do phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước chủ trì đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau đây là một số hình ảnh về Hội thảo


tt851Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu khai mạc hội thảo


tt853Ông Trần Trọng Hà – Phó phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt , TT QH&ĐT TNN trình bày Dự án tại hội thảo

 tt852Ông Nguyễn Chí Yên – Trưởng phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt , TT QH&ĐT TNN phát biểu tại hội thảo

tt855Ông Phạm Quý Nhân – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến tại hội thảo

 

tt856Ông Nguyễn Chí Công – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến tại hội thảo

tt854Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo

tt857Các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo

tt858Các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo

tt859Toàn cảnh hội thảo

 

 

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)

 

 

Hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”

tt848Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN phát biểu khai mạc hội thảoNgày 26 tháng 8 năm 2011, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tổ chức hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” do phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt chủ trì.

Tham dự hội thảo có ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, ông Tống Ngọc Thanh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, các phòng ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và phòng nước mặt thuộc liên đoàn QHĐT TNN miền Bắc, ông Jens Boehme – Cố vấn trưởng dự án BGR tại Việt Nam, ông H.Stocpe – Trường đại học Bochum, CHLB Đức cùng các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam về lĩnh vực tài nguyên nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước nhận định: Quy hoạch tài nguyên nước là một khái niệm và lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam. Từ trước tới nay, chúng ta đã làm nhiều quy hoạch về lĩnh vực tài nguyên nước, nhưng thực chất là quy hoạch tài nguyên nước phục vụ cho công tác thủy lợi. Các quy hoạch này dựa trên tiêu chí đáp ứng nhu cầu dùng nước phục vụ cho công tác tưới tiêu, trị thủy của ngành thủy lợi, chưa phải là khái niệm quy hoạch nước trong giai đoạn đổi mới hiện nay: Đó là quy hoạch tài nguyên nước dựa trên điều kiện thực tế để phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý, hiệu quả và bền vững. Do đó, ông Hùng hy vọng, qua hội thảo lần này, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế sẽ cùng nhau bàn bạc, thống nhất về tiêu chí, phương pháp, cách thức thực hiện nhằm tiến tới một quy chuẩn chung cho lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

tt849

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Trần Trọng Hà – Phó phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước mặt trình bày bản Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước mặt thực hiện. Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhau tranh luận về phương pháp thực hiện, nội dung bản quy hoạch cũng như cùng nhau bàn bạc, góp ý những điểm cần phải bổ xung để hoàn thiện bản quy hoạch này. Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp và đã thành công tốt đẹp./

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)