Tue11212017

Last update02:00:00 PM GMT

Tin tức Trung tâm

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3304/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 tại Quyết định số 21/QĐ-TNNQG ngày 03/02/2015 với những nội dung chính sau:

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Ngày 30/01/2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 tại Quyết định số 17/QĐ-TNNQG với mục tiêu và nhiệm vụ chính như sau:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015.

Ngày 31/12/2014, Bộ TNMT đã ban hành Quyết định số 3304/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=392&lang=vi

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2966/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=391&lang=vi

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về CCHC 2014 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Ngày 16/4/2014, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-TNNQG ba hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về CCHC 2014 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=390&lang=vi

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Ngày 03/3/2014, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-TNNQG ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=389&lang=vi

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 29/12/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2741/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=388&lang=vi

Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG thăm hỏi, động viên và tặng quà tập thể cán bộ, công nhân các Tổ khoan

IMG_0399

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, trong hai ngày 13 và 16 tháng 11 năm 2015, đại diện Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thăm hỏi, động viên và tặng quà tập thể cán bộ, công nhân các Tổ khoan đang thi công cụm lỗ khoan CHN3, DLMD.49 thuộc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.