Mon02242020

Last update06:44:51 AM GMT

Bureau for Water Resources Planning

Manager: Do Truong Sinh

Telephone: (+84)04 37558161

Email:

 

Functions and tasks

1. To propose, set up plans, tasks and measures, mechanisms to perform water resources planning in Vietnam and report to the Center’s Director; organize the implementation of approved tasks; recordkeep water resources planning projects.

2. To develop processes of seting up water resources planning, contents of water resources planning.

3. To guide and inspect the professional knowledge and operations of water resources planning at the Center’s units.

4. To evaluate or participate in evaluating water resources planning projects upon approval of competent authorities or organizations, individuals outside the Center.

5. To review and asset the implementation of water resource planning projects, schemes and programs.

6. To participate and co-inspect the implementation of approved water resource planning projects; submit to the Director issues to be adjusted and supplemented in water resources planning; participate in the river valley management; comment on water resources planning, strategies, targeted water resource programs and projects.

7. To submit to the Director research topics, scientific and technology solutions about water resource protection, exploitation, use and sustainable development, prevention and recovery of water resource degration, exhaustion and pollution, solutions to reduce climate change impact on the exploitation and use of water resources; implement and participate in the tasks upon approval.

8. To participate in the formulation of processes, standards, technical regulations and norms for water resources as assigned by the Director.

9. To participate in the formulation and implementation of technology transfer, training about water resources as assigned.

10. To statisticize and report regularly and irregularly about assigned tasks; guide, inspect and supervise the units’ information and reports.

11. To perform other duties as assigned by the Center’s Director.

Bureau for Surface water Investigation and Inventory

Manager: Nguyen Chi Yen

Telephone: (+84)04.37558179

Email:

 

Functions and tasks

1. To propose, set up plans, tasks and measures, mechanisms to carry out investigation tasks, measurement and appraisal of surface water quality, quantity, exploitation and use, evaluate levels and risks of surface water degradation, depletion and pollution in a national scale and report to the Center’s Director; implement tasks upon approval.

2. To chair, guide and supervise the implementation of surface water investigation and measurement under the jurisdiction of the Center.

3. To propose to Director scientific research topics, technology and scientific, technology solutions about surface water resources measuring and investigation; surface water exploitation, use, protection and sustainable development; prevention and recover surface water recession, depletion, pollution; reduce impacts of climate change impacts on the quantity and quality of water resources; organize the implementation of tasks upon approval.

4. To participate in the formulation and implementation of technology transfer, training on surface water resources as assigned.

5. To coordinate, guide and supervise the construction of surface water resource monintoring system; collect data, measurement, survey and measurement results of water resources; build a database for surface water resource evaluation and measurement.

6. To participate in the formulation of processes, standards, technical regulations and norms of surface water resources investigation and monitoring as assigned by the Director.

7. To evaluate or participate in the evaluation of water resources investigation projects, and other related projects under the jurisdiction of the Center as assigned by the Center’s Director.

8. To inspect and supervise the implementation of procedures and standards of water resources, review surface water resource investigation and measurement of the Center’s units Center and report to the Director.

9. To participate in international cooperation in the field of water resources investigation and measurement, participate in training professional knowledge about water resources; and participate in dissemination of public awareness about water resources laws and policies.

10. To coordinate to water resources planning, participate in river valley management, comment on strategies, projects, schemes and programs of water resources as assigned by the Director.

11. To statisticize and reports regularly and irregularly assigned tasks; guide, inspect and supervise the units’ information and reports.

12. To perform other duties as assigned by the Center’s Director.

Bureau for Groundwater Investigation and Inventory

Manager: Bach Ngoc Quang

Telephone: (+84)04.36740497

Email:


Functions and tasks

1. To propose, set up plans, tasks, measures and mechanisms to investigate, assess and measure quantity and quality of the exploitation and use of ground water, geothermal, hot water, mineral and assess geological surveys; assess level and risk of groundmwater sources degradation and depletion, pollution in Vietnam; report to the Center’s Director; and implement other tasks upon approval.

2. To chair, guide, inspect the implementation of ground water resources investigation and measurement under the jurisdiction of the Center.

3. To propose to the Center’s Director scientific research topics, science and technology solutions about ground water sources technology investigation, exploitation, use and sustainable development; prevention and recover ground water sources depletion, degradation and pollution; improve the efficiency of water resources integrated management, investigation, exploitation and use of geothermal, hot water, mineral water; implement tasks upon approval.

4. To participate in the formulation and implementation of technology transfer, training about for ground water as assigned.

5. To coordinate, guide and supervise the construction of ground water resources monintoring system; collect data, measurement, survey and measurement results of ground water resources; build a database for ground water resources evaluation and measurement.

6. Participate in the formulation of processes, standards, technical regulations and norms for water resources planning, investigation and monitoring system, geological investigations as assigned by the Director.

7. To evaluate or participate in the evaluation of ground water resources investigation and planning projects, investment projects related to ground water, geological projects and others as assigned by the Director.

8. To statisticize and report regularly and irregularly assigned tasks; guide, inspect and supervise the units’ information and reports.

9. To perform other tasks as assigned by the Center’s Director.

Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước

There are no translations available.

Trưởng ban: Bùi Du Dương
Điện Thoại: 0966214316
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước tiền thân là Ban Quan trắc tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 233/QĐ-TNNQG ngày 02 tháng 12 năm 2013, là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động về quan trắc tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện việc quản lý, xây dựng và vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước theo chức năng của Trung tâm trình Tổng Giám đốc.
2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về công tác quan trắc, giám sát và bảo vệ tài nguyên nước trình Tổng Giám đốc.
3. Chủ trì thiết kế, vận hành, duy trì, nâng cấp, điều chỉnh, sửa chữa mạng lưới trạm, điểm, công trình, thiết bị quan trắc tài nguyên nước trình Tổng Giám đốc.
4. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất về chuyên môn, kỹ thuật và nội dung thực hiện nhiệm vụ quan trắc, tổng hợp số liệu, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.
5. Chủ trì thẩm định nội dung chuyên môn và thường trực Hội đồng nghiệm thu hồ sơ sản phẩm các đề án, dự án, nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện.
6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về quan trắc, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
7. Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ và các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về quan trắc, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
8. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc..
9. Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế về quan trắc, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
10. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
Cơ cấu, tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Quan trắc tài nguyên nước có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban. Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Ban phân công.