Tue08042020

Last update04:32:39 AM GMT

Hỏi - Đáp

Quy trình vận hành phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước như thế nào?

Câu hỏi: Quy trình vận hành phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước như thế nào?

Bộ chỉ số được áp dụng để đánh giá khả năng nguồn nước mặt lưu vực sông Sêrêpôk như thế nào?

Câu hỏi: Bộ chỉ số được áp dụng để đánh giá khả năng nguồn nước mặt lưu vực sông Sêrêpôk như thế nào?

Việc xây dựng các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay gặp phải những khó khăn như thế nào?

Câu hỏi 30. Việc xây dựng các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay gặp phải những khó khăn như thế nào?

Khả năng ứng dụng mô hình Swat trong đánh giá tài nguyên nước như thế nào?

Câu hỏi: Khả năng ứng dụng mô hình Swat trong đánh giá tài nguyên nước như thế nào?

Các nội dung nghiên cứu trong việc xác định lượng nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong Quy hoạch tài nguyên nước là gì?

Câu hỏi: Các nội dung nghiên cứu trong việc xác định lượng nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong Quy hoạch tài nguyên nước là gì?

Phương pháp nào được sử dụng để nghiên cứu xác định các thành phần trong cân bằng nước và lượng nước có thể phân bổ cho các nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực sông?

Câu hỏi: Phương pháp nào được sử dụng để nghiên cứu xác định các thành phần trong cân bằng nước và lượng nước có thể phân bổ cho các nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực sông?