Sat08152020

Last update10:36:40 PM GMT

Hỏi - Đáp

Các tác động tới lún bề mặt đất vùng Hà Nội và các phương pháp nghiên cứu các tác động đó là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các tác động tới lún bề mặt đất vùng Hà Nội và các phương pháp nghiên cứu các tác động đó là gì?

Khi thực hiện quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 cần thực hiện những nhiệm vụ nào?

There are no translations available.

Khi thực hiện quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 cần thực hiện những nhiệm vụ nào?

Tiêu chí lựa chọn các vùng điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 4 như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Tiêu chí lựa chọn các vùng điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 4 như thế nào? 

Các tồn tại của mạng lưới quan trắc nước dưới đất vùng Nam Bộ? Việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện mạng lưới quan trắc nước dưới đất vùng Nam Bộ dựa trên cơ sở nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các tồn tại của mạng lưới quan trắc nước dưới đất vùng Nam Bộ? Việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện mạng lưới quan trắc nước dưới đất vùng Nam Bộ dựa trên cơ sở nào?

Các phương pháp kỹ thuật chủ yếu để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các phương pháp kỹ thuật chủ yếu để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là gì?

Mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra khi điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra khi điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long là gì?