Sat08152020

Last update10:36:40 PM GMT

Hỏi - Đáp

Nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước  lưu vực sông Cửu Long là gì?

Nội dung quy hoạch sông Bằng Giang - Kỳ Cùng được xây dựng như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Nội dung quy hoạch sông Bằng Giang - Kỳ Cùng được xây dựng như thế nào?

Nêu hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước tại một số làng ung thư?

There are no translations available.

Nêu hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước tại một số làng ung thư?

Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước dưới đất ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận?

There are no translations available.

Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước dưới đất ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận?

Dự báo nhu cầu sử dụng nước theo đơn vị hành chính của toàn lưu vực sông Sêrêpok như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Dự báo nhu cầu sử dụng nước theo đơn vị hành chính của toàn lưu vực sông Sêrêpok như thế nào?

Khối lượng công việc đã thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ và neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cho đến nay?

There are no translations available.

Câu hỏi: Khối lượng công việc đã thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ và neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cho đến nay?