Fri03052021

Last update02:00:00 PM GMT

Đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn"

There are no translations available.

Mã số: TNMT.02.46, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nước quốc gia đáp ứng nhu cầu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015” do Chủ nhiệm ThS. Lê Thế Trung, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu của đề tài:

-  Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất quy trình kỹ thuật xác định khả năng chuyển nước  giữa các lưu vực sông (hoặc tiểu lưu vực sông) phục vụ quản lý và khai thác tai nguyên nước hợp lý, phát triển bền vững lưu vực sông;

- Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn;

2. Nội dung nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu tổng quan về tình hình chuyển nước trên thế giới, đánh giá quy trình xác định chuyển nước trên thế giới và ở Việt nam để phân tích đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm;

- Nghiên cứu  xây dựng quy trình kỹ thuật xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực;

- Áp dụng thử nghiệm quy trình xác định khả năng chuyển nước cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

- Phân tích đánh giá giữa hiện trạng chuyển nước và kết quả xác định theo quy trình kỹ thuật đề xuất kiểm chứng kết quả nghiên cứu.

Tìm nước ngọt cho những miền đất khát

There are no translations available.

Họ là những cán bộ không quản khó khăn, quanh năm suốt tháng lặn lội khắp những vùng núi đá vôi thiếu nước như Hà Giang cho đến hải đảo xa xôi để tìm ra nguồn nước phục vụ cuộc sống của người dân.

Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên - pha III”

There are no translations available.

Do Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung (nay là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung) thực hiện từ 2002 đến năm 2008. Đã điều tra tìm ra nguồn nước dưới đất có thể khai thác, cung cấp nước sạch cho nhân dân ở 15 vùng khan hiếm nước thuộc miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên; thi công 59 lỗ khoan trong đó có 55 lỗ khoan có nước và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác sử dụng với tổng lưu lượng thực bơm 94,83l/s (8.193m3/ng), có thể cấp cho 140.000 người (với mức 60l/ngày) cụ thể theo các tỉnh như sau:

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ”.

There are no translations available.

Mục tiêu:

- Đánh giá tiềm năng, khả năng đáp ứng nguồn nước dưới đất theo các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đến năm 2010; làm cơ sở để quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

- Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho một số điểm/khu vực có nhu cầu bức thiết về nước ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

Hợp phần III Dự án: “Điều tra, đánh giá quy hoạch, sử dụng đất, nước mặt tại các thuỷ vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo”.

There are no translations available.

Dự án do các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam thực hiện, với các dạng công tác đã thi công: thu thập tài liệu; phân tích ảnh viễn thám; đo vẽ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:200.000 (5.945km2) và tỷ lệ 1:50.000 (3.167km2); công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất; địa vật lý; khoan bơm và công tác lấy và phân tích mẫu nước;

Kết quả thi công 10 vùng chi tiết (trong đó có 3 đảo) 36/38 lỗ khoan có nước đã được tiến hành bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng.

 

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội”

There are no translations available.

Mục tiêu:

- Xác định đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn của tầng chứa nước Neogen;

- Đánh giá mức độ chứa nước, khoanh định diện tích có triển vọng của tầng chứa nước trong phạm vị nghiên cứu;