Thu07192018

Last update08:47:43 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 so với giá trị trung bình tháng 4/2018 cho thấy mực nước có xu dâng ở các tầng chứa nước qp2-3, qp23, n22 và xu thế hạ ở các tầng qp1 và n21.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với tháng 4 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 5 năm 2018

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ