Fri07202018

Last update08:47:43 AM GMT

Hoạt động tuyên truyền Đảng - Đoàn thể

Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng

Ngày 12/7/2018, Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Bộ TNMT đã ban hành Công văn số 1455-CV/BTG-DVĐU về việc gửi Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=520&lang=en

Thông báo Hội nghị Trung ương 7

(Chinhphu.vn) – Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII.

Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=518&lang=vi

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 7

(Chinhphu.vn) - Ngày 7/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 13/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)". Chi tiết xem tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=516&lang=vi

Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng.

Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TNMT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TNMT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết xem tại:

 http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=517&lang=vi