Wed11222017

Last update02:00:00 PM GMT

Xu thế mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 4 năm 2017 tại Vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 2/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 tại Vùng Nam Bộ có xu thế hạ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Dự báo mực nước dưới đất trong tháng 4 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu thế hạ.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 3 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 2. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước dưới đất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong tháng 3 như sau:

Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Vùng Tây nguyên trong tháng 4 năm 2017

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 3 có xu thế hạ thấp trên toàn vùng

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ thấp trong tháng 3 tại vùng Tây Nguyên

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau: