Thu10282021

Last update12:23:48 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Hương Tháng 08 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Hương được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Hồng – Thái Bình Tháng 08 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Gianh – Nhật Lệ Tháng 08 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Cửu Long Tháng 08 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Cửu Long được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Cả Tháng 08 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Cả được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Hà Tĩnh

There are no translations available.

- Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với trung bình tháng 9 với 6/6 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 1,18mm tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

bai60_3b

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,75m và 0,66m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10 với 3/6 công trình có mực nước dâng và 2 công trinh có much nước dâng không đáng kể

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 9/9 công trình. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,46m tại xã Phượng Điền, huyện Hương Khê (QT1a-HK). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và so với 5 năm trước có xu thế dâng được thể hiện chi tiết trong bảng 10, 11 và hình 15, 16, 17. Mực nước hạ thấp nhất so với cùng kỳ năm trước là 2,84m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng với 4/9 công trình có mực nước dâng, 2/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể và có 3/9 công trình mực nước hạ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại tỉnh Thanh Hóa có xu hướng hạ

There are no translations available.

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 8/11 công trình có mực nước dâng, 3 công trình có mực nước dâng không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,53m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

bai59_3b

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng nhưng so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 5 năm trước là 1,26m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 10/11 công trình, chỉ 1 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, với 11/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,95m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so với 5 năm trước có xu thế ha. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,71m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH) và 1,03m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 13/13 công trình có mực nước hạ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 có xu thế dâng

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Kết quả quan trắc nước dưới đất tháng 10 năm 2017 được thể hiện như sau:

- Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng với 12/22 công trình có mực nước dâng, 6/22 công trình có mực nước hạ và 4/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,84m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16-QD). Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,35m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Trong tháng 10, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,81m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,08m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16-QD).

bai58_3b

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 19/21 công trình có mực nước dâng

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, với 4/10 công trình có mực nước hạ, 4/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,67m tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD). Giá trị mưc nước dâng cao nhất là 0,45m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 7/10 công trình có mực nước dâng