Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Cải cách hành chính

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 4004/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung sau:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3538/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Bộ TNMT năm 2017

There are no translations available.

UntitledThực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ TNMT về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Quyết định số 416/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Bộ TNMT năm 2017 tại toàn Trung tâm (Công văn số 217/TNNQG-VP ngày 29/3/2017).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 của TTQH&ĐTTNNQG

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 150/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 tại Quyết định số 106/QĐ-TNNQG ngày 01/3/2017 với những nội dung chính sau:

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

There are no translations available.

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ký Quyết định số 273/QĐ-TNNQG ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Trung tâm với những nội dung chính sau:

Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường

There are no translations available.

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sau đây:

Đánh giá chất lượng giám sát định kỳ hàng năm Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia

There are no translations available.

Sáng nay, ngày 21 tháng 4 năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp đánh giá chất lượng giám sát định kỳ hàng năm Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia.

Tham gia buổi họp có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Ban, bà Phạm Thị Xuân, chuyên gia đánh giá của Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT và toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm.

Anh_Cong_ISO

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Nguyễn Chí Công phát biểu tại buổi họp

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được cấp Giấy Chứng nhận đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (Số chứng nhận No: W0420 ngày 10/12/2014). Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Từ khi ban hành cho đến nay, toàn bộ các phòng ban chức năng của Trung tâm đã nghiêm túc thực hiện và đưa hệ thống văn bản TCVN ISO 9001:2008 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế của toàn Trung tâm.

Theo quy định, Trung tâm đã mời chuyên gia đánh giá của Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT đánh giá chất lượng đối với các quy trình đã được ban hành của Trung tâm.

XUan_ISO

Bà Phạm Thị Xuân, Chuyên gia đánh giá phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, đại diện cho Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT, bà Phạm Thị Xuân, chuyên gia đánh giá đã nêu nội dung và phương pháp làm việc. Theo đó, chuyên gia sẽ trực tiếp kiểm tra, đánh giá việc trực tiếp thực hiện 10 quy trình của Trung tâm qua hồ sơ của Văn phòng, Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quan trắc tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, cụ thể gồm:

QT-07/TNNQG: Quy trình Họp xem xét của Lãnh đạo

QT-08/TNNQG: Quy trình Tuyển dụng

QT-09/TNNQG: Quy trình Quản lý đoàn ra

QT-10/TNNQG: Quy trình Quản lý đoàn vào 

QT-11/TNNQG: Quy trình Quản lý đề tài, dự án chuyên môn 

QT-12/TNNQG: Quy trình Quản lý đề tài khoa học công nghệ

QT-13/TNNQG: Quy trình Xuất bản bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

QT-14/TNNQG: Quy trình Quản lý tài liệu quan trắc tài nguyên nước

QT-15/TNNQG: Quy trình Quản lý tài sản cố định

QT-16/TNNQG: Quy trình Quản lý thiết bị quan trắc tài nguyên nước

QT-17/TNNQG: Quy trình Quản lý văn bản đi- đến

Kết thúc buổi kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia, đại diện Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT đã thông báo nhận xét, đánh giá, khuyến nghị để Trung tâm sửa đổi bổ sung các quy trình, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và tiếp tục cải tiến hệ thống ISO tại Trung tâm./.

  

(Thanh Loan -VP NAWAPI) 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3599/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 tại Quyết định số 79/QĐ-TNNQG ngày 03/3/2016 với những nội dung chính sau: