Thu02222018

Last update05:26:18 AM GMT

Hòa Bình: Quản lý tài nguyên nước hợp lý, ổn định, bền vững đáp ứng sử dụng nước cho dân sinh và các ngành kinh tế

Ngày 26/5/2015, UBND tỉnh Hòa bình đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ, tuyên truyền rộng rãi tới các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hiểu rõ và biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, hiệu quả tránh thất thoát và phòng chống các tại hại của nước gây ra. Theo đó, việc lập quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng và cần thiết.

Hà Giang: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước

Trong quá trình phát triển KT-XH, việc khai thác, sử dụng nguồn nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Dù được đánh giá là giàu tiềm năng về nước nhưng thực trạng quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Nhằm giải quyết những tồn tại cũng như nâng cao công tác quản lý và phát triển bền vững tài nguyên nước, tỉnh ta đã lập Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2020.

TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

Chất lượng dịch vụ đã được bắt đầu vào những năm 1980 như một xu hướng trên toàn thế giới, khi các nhà tiếp thị nhận ra rằng chỉ có sản phẩm chất lượng mới có thể được bảo đảm để duy trì lợi thế cạnh tranh .Trong khi chất lượng kỹ thuật có thể được dễ dàng đánh giá khách quan nhưng đối với chất lượng chức năng thì khó khăn hơn. Cảm nhận về chất lượng dịch vụ của khách hàng là kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ, là những gì khách hàng mong đợi, kinh nghiệm của họ và những ảnh hưởng từ hình tượng của doanh nghiệp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra được cách hiểu về dịch vụ công là hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực thi chức năng quản lý hành chính nhà nước và bảo đảm cung ứng các hàng hóa công cộng phục vụ nhu cầu (lợi ích) chung thiết yếu của xă hội cũng như đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ công, dịch vụ hành chính công chung nhất có thể áp dụng đối với các loại hình dịch vụ công khác nhau. Đó cũng là cơ sở lý luận chung cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ công nói chung và dịch vụ hành chính công nói riêng.

Thực hiện các quy định của Chính phủ liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 23 tháng 6 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1602/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định trên, sau khi phân tích, đánh giá các loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do các đơn vị thuộc Bộ đang thực hiện; các tài liệu về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ, Vụ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất xây dựng các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho các loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do các đơn vị thuộc Bộ hiện đang thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng "Thông tư ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường" đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện tại Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để có cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ đối với loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước này. Đặc biệt là trong lĩnh vực đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất, việc thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường" là cấp thiết. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần quan trọng trong việc đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường, làm cơ sở để xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường theo các nội dung sau:

Nội dung 1: Tổng quan về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ ; tổng quan về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung 2: Tổng quan về loại hình bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường, tai biến địa chất; tổng quan về các loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, , môi trường, tai biến địa chất.

Nội dung 3: Nghiên cứu, xác định người đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất và mong muốn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công của người đặt hàng và các khách hàng khác;

Nội dung 4: Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất

Nội dung 5: Nghiên cứu, đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất

(Hải Lý)

Xây dựng giải pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất - “Khoanh định hành lang bảo vệ miền cấp cho nước dưới đất ở vùng nước dưới đất có quan hệ thủy lực với nước sông”

Bảo vệ nước dưới đất khỏi bị nhiễm bẩn là một vấn đề cấp bách trong thời gian hiện nay. Nói đến bảo vệ nước dưới đất là nói đến phòng và chống sự nhiễm bẩn. Chính vì vậy việc xác định các đới phòng ngừa sự nhiễm bẩn của nước dưới đất cho các công trình khai thác nước dưới đất trên khía cạnh xây dựng hợp lý đới phòng hộ vệ sinh là rất cần thiết. Đặc biệt là đối với các công trình khai thác nước trong các thành tạo bở rời tại các đô thị.

Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh

Tài nguyên nước hiện nay là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước, nhất là tài nguyên nước ngọt đối với các vùng ven biển và miền núi. Thực hiện Quyết định số 3594/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã giao cho Liên đoàn QH và điều tra TNN miền Bắc “Lập quy hoạch TNN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020 và định hướng 2030” .

TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐẢO CÔ TÔ (P1)

LTS: Là huyện đảo nằm ở Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, Cô Tô có vị trí chiến lược quan trọng. Trong những năm gần đây, Nhà nước dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng huyện đảo Cô Tô, trong đó đã xây dựng nhiều hồ chứa nước cấp cho sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Từ 2011 đến 2013, theo yêu cầu của UBND Quảng Ninh, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã thực hiện hoàn thành dự án “ Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho quần đảo Cô Tô”, kết quả đã làm sáng tỏ các đặc điểm về tài nguyên nước làm căn cứ lập kế hoạch cung cấp nước.