Tue06182019

Last update06:09:01 AM GMT

Thông báo - Dự báo

Thông báo, dự báo tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 5 năm 2018

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Nam Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Nam Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ