Thu06212018

Last update04:41:21 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa vàHà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nướcdưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo chotháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ thấp là chính sovới trung bình tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa(QT6-TH), giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

BTB_dienbien_nuoc_thang_11_nam_2016_tang_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 năm 2016 tầng qh

 

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp 3), tầng chứa nước Pleistocene trung -thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp 1), tầng chứa nước Pliocene trung (n 22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo chotháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10 mực nướccó xu thế hạ là chính, có 18/41 công trình mực nước hạ, có 14/41 công trình có mực nướcdâng và 9/41 công trình mực nước dâng không đáng kể . Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tạiphường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là1,24m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,93m tại phường 3, TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,21m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

dienbien_muc_nuoc_thang_11_qpSơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 năm 2016 tầng qp3

Xem chi tiết tại đây

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 2 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 – 2017 so với tháng 12 -2016 có xu thế dâng nhưng không đáng kể trên toàn đồng bằng

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Tây Nguyên tháng 2 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,74m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Giá trị hạ thấp nhất 5,16m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T-βN2-QI), giá trị dâng cao nhất là 2,00m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk (C15-βN2-QI). Dự báo mực nước tháng 2 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 1. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau:

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2016 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 9, với 6/11 công trình có mực nước hạ, 4/11 công trình có mực nước dâng và 1/11 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH), giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

QT18

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 năm 2016 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 2,3.

Bảng 1. Mực nước TB tháng cực trị cùng thời điểm năm trước và 5 năm trước

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 10/2016

7,60

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,63

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

1 năm trước (10/2015)

7,83

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,86

P. Trường Sơn, TX.Sầm Sơn (QT9-TH)

5 năm trước (10/2011)

6,19

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,74

P. Trường Sơn, TX.Sầm Sơn (QT9-TH)

Bảng 2. Diễn biến mực nước TB tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước

Thời gian

Xu thế chính

Giá trị hạ thấp nhất

Giá trị dâng cao nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

1 năm trước (10/2015)

Dâng cao

0,14

Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH)

0,27

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

5 năm trước (10/2011)

Hạ thấp

1,42

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,20

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

Dự báo: Trong tháng tiếp theo mực nuớc tại các công trình có xu thế hạ thấp chiếm uu thế.

Cảnh báo: không có cảnh báo.  

2.  Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 10 có xu thế dâng là chính so với trung bình tháng 9, với 9/13 công trình có mực nuớc dâng, 2/13 công trình có mựcnuớc hạ và 2/13 công trình có mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhấtlà 0,49m tại xã Yên Thái, huyện Yên Ðịnh (QT1a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,20m tại Xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH) 

Dự báo: Trong tháng tiếp theo mực nuớc tại các công trình có xu thế hạ thấp từ phần trung tâm tỉnh lên phía bắc và tây bắc nhung từ phần trung tâm về phía nam,dông nam có xu thế biến dộng không dáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo

 


Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 11 và tháng 12 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với mực nước trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng, với 20/22 công trình có mực nước dâng, 1/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/22 công trình hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,67m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,13m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN)

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,87m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,88m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 3.

QT17

Mực nước TB tháng cực trị qua các thời kỳ (m)

 

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 10

7,87

xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN)

0,88

TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD)

1 năm trước (2015)

8,50

xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN)

1,04

xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16b-QD)

Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 10 có xu thế dâng Mực nuớc dâng cao từ 2,0m dến 2,5m tập trung ở khu vực huyện Tu Nghia, tỉnh Quảng Ngãi.

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)  

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với mực nuớc trung bình tháng 9: mực nuớc có xu thế dâng, với 9/10 công trình có mực nuớc dâng và 1/10 công trình có mực nuớc dâng không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,75m tại xã Tam Phuớc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD).

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 7,91 m tại xã Phổ An,huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,66m tại xã Bình Quý, huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 10 có xu thế dâng. Mực nuớc dâng cao từ 0,50m dến 1,5m tập trung ở TP. Tam Kỳ và huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho 2 tháng cuối năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nước có xu thế dâng, có 39/41 công trình mực nước dâng và 2/41 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,71m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q099002E).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,98m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,08m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

QT16

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng và hạ so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 5), có 16/41 công trình mực nuớc dâng, 14/41 công trình mực nuớc hạ, có 11/41 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 1,00m dến 1,50m tập trung ở Duong Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và huyện Vinh Hung, tỉnh Long An. Mực nuớc hạ thấp từ 0,50m dến 1,00m tập trung ở Duong Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; quận 12, TP Hồ Chí Minh; huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 24/27 công trình mực nuớc dâng, có 1/27 công trình có mực nuớc hạ và 2/27 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,91m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và có một  công trình có mực nuớc hạ với giá trị là 0,65m tại phuờng 5, TP Cà Mau, trinh Cà Mau (Q188020).

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 38,80m tại phuờng Ðông Hung, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,26m tại xã Ðại Phuớc, huyện Nhon Trạch, tỉnh Ðồng Nai (Q014340)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng và hạ so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 10), có 10/27 công trình mực nuớc dâng, 10/27 công trình mực nuớc hạ, có 7/27 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 1,00m dến 1,50m tập trung ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mực nuớc hạ thấp từ 0,50m dến 0,10m tập trung ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

I.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 18/19 công trình mực nuớc dâng và 1/19 công trình mực nuớchạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,24m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnhTây Ninh (Q220040M1).  

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 25,06m tại phuờng TânThới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai (Q040020

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng hạ dáng kể so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 15), có 7/19 công trình mực nuớc dâng, 4/19 công trình mực nuớc hạ, có 8/19 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Mực nuớc hạ thấp từ 0,05m dến 0,25m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Ðồng Tháp.

I.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 23/26 công trình mực nuớc dâng, có 1/26 công trình có mực nuớc hạ và 2/26 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,26m tại phuờng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040) và một công  trình có mực nuớc hạ với giá trị là 0,32m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 29,99m tại phuờng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,52m tại xã Minh Hung, huyện Chon Thành, tỉnh Bình Phuớc (Q223040)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng hạ so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 20), có 8/26 công trình mực nuớc dâng, 10/26 công trình mực nuớc hạ, có 8/26 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Duong. Mực nuớc hạ thấp từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Duong; huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai.

I.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 17/24 công trình mực nuớc dâng và 7/24 công trình có mựcnuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,93m tại xã Tân Lập, huyệnTân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q220050M1).  

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 25,11m tại TT Tân Túc,huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nuớc trung bình tháng nông  nhất là 5,12m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng là chính so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 25), có 11/24 công trình mực nuớc dâng,5/24 công trình mực nuớc hạ, có 8/24 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể.  

Mực nuớc dâng cao từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Trảng Bàng và huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Mực nuớc hạ thấp từ 0,05m dến 0,25m tập trung ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; huyện Thanh Bình và huyện Lai Vung, tỉnh Ðồng Tháp; huyện Bình Minh, tỉnh Vinh Long; huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang