Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Thông báo - Dự báo

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Gianh – Nhật Lệ Tháng 10 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Cửu Long Tháng 10 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Cửu Long được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Cả Tháng 10 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Cả được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 10 Năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Sê San được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2021

There are no translations available.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Phú Yên mùa khô năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Đà Nẵng mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Thừa Thiên Huế mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Cả mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Gianh Nhật Lệ mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Hương mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn mùa mưa năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng mùa mưa năm 2021

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2021 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2020 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2021 vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 9.