Mon11292021

Last update02:00:00 PM GMT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KỸ THUẬT NĂM 2010 CỦA LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM

I/ Lập đề án, dự án, đề tài mới

     Mở mới 9 đề án, trong đó có 8 nhiệm vụ đã được Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước thông qua và trình Bộ chờ tổ chức xét duyệt và 01 nhiệm vụ mở mới đã được Bộ phê duyệt:

     1. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

     2. Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc sông Tiền.

     3. Bảo vệ nước dưới đất thành phố Mỹ Tho.

     4. Bảo vệ nước dưới đất TP. Cần Thơ.

     5. Bảo vệ nước dưới đất TP. Hồ Chí Minh.

     6. Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc các tỉnh ven biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu tới Kiên Giang.

     7. Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc.

     8. Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước dưới đất ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

     9. Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ thi công các công trình nghiên cứu, điều tra, quy hoạch tài nguyên nước.

 

II/ Các nhiệm vụ, dự án có nguồn vốn chính phủ

Dự án: “Điều tra đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo"

    Tổng giá trị được nghiệm thu thanh toán năm 2010:

          - Tổng giá trị được thanh toán: 505.669.921 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Xác định được trữ lượng tiềm năng 10 tỉnh = 5.977.382 m3/ngày. Trữ lượng khai thác cấp A = 12.000 m3/ngày, cấp B = 29.900 m3/ngày, cấp A + B = 26.297 m3/ngày, cấp C1 = 930.958 m3/ngày và cấp C2 = 1.024.357 m3/ngày.

          - Xác định được tại 3 vùng điều tra chi tiết: Trữ lượng tiềm năng = 653.185 m3/ngày, cấp C1 = 9.247 m3/ngày, cấp C2 = 64.886 m3/ngày.

          - Đã bàn giao cho các địa phương 10 lỗ khoan với lưu lượng Q = 10.100 m3/ngày đưa vào cung cấp nước cho các địa phương.

          - Khoanh định được các vùng mặn, nhạt tại 3 vùng nghiên cứu chi tiết đánh giá chất lượng nước cho các mục tiêu khác nhau.

          - Đánh giá được nhu cầu sử dụng nước và khả năng đáp ứng của 10 tỉnh.

 

III/ Các nhiệm vụ chuyên môn

1. Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Hòa, tỉnh Long An

    Giá trị thực hiện đạt yêu cầu được thanh toán:

          - Tổng giá trị được thanh toán: 1.840.092.755 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Đề án đã hoàn thành tất cả khối lượng thi công theo các Quyết định giao kế hoạch đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật gồm các dạng công việc khoan máy (lấy mẫu có chống ống, phá mẫu có chống ống); Đo carota lỗ khoan; Bơm nước thí nghiệm; Lấy, phân tích và xử lý kết quả phân tích mẫu (mẫu đất, mẫu nước).

          - Các tài liệu nguyên thủy (sổ khoan, sổ bơm, kết quả phân tích mẫu, kết quả tính thông số …) thành lập nghiêm túc, đầy đủ theo qui định ; Tài liệu chỉnh lý văn phòng đầy đủ, tuân thủ các quy định.

          - Kết quả thi công đã làm sáng tỏ một phần cấu trúc địa tầng, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn của vùng nghiên cứu, gồm:

                 +/ Xác định được nguồn gốc và môi trường trầm tích các phân vị địa tầng đại chất. Đánh giá chính xác ranh giới, bề dày các thành tạo địa chất tuổi từ Q2 đến N13 theo tài liệu các lỗ khoan thi công, xác định được độ sâu bề mặt gặp đá gốc tại DHS4b.

                +/ Đánh giá được độ giàu nước, độ dẫn nước (Km), hệ số thấm (K) cũng như chất lượng nước các tầng chứa nước: qp2-3, qp1, n21 và n13 tại 2 vị trí nghiên cứu.

                +/ Đánh giá được trữ lượng cấp C1 tại 4 lỗ khoan thí nghiệm là 32,28 l/s, tương đương 2.789 m3/ng (trong đó tầng qp2-3 = 1.055,8 m3/ng, tầng qp1= 655,8 m3/ng, tầng n21 = 780,2 m3/ng và tầng n13 là 297,2 m3/ng). Nước có chất lượng tốt, các chỉ tiêu vật lý, hoá học và vi sinh đạt tiêu chuẩn nước ăn uống.

                +/ Phát hiện tại  lỗ khoan DHS4b tại độ sâu 379,0 m thuộc loại nước nóng (có nhiệt độ là 34,5oC).

2. Lập bản đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình tỉ lệ 1/50.000 vùng Vị Thanh - Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

    Giá trị thực hiện được nghiệm thu, thanh toán:

          - Tổng giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thanh toán năm 2010: 2.728.974.556 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Đề án đã hoàn thành tất cả khối lượng thi công theo các Quyết định giao kế hoạch đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật gồm các dạng công việc: Đo vẽ địa chất - địa chất thủy văn (thực địa, văn phòng); Đo Carota; Khoan lấy mẫu; Khảo sát địa chất công trình (khoan địa chất công trình, xuyên tĩnh, cắt cánh và xuyên tiêu chuẩn); Bơm nước thí nghiệm; Đo các công trình thứ yếu; Lấy và phân tích mẫu (thấm, đơn giản, toàn diện, vi lượng, sắt, vi sinh, đất nguyên trạng, đất không nguyên trạng);  Xử lý mẫu (nước, đất trong phòng).

          - Các tài liệu nguyên thủy của các dạng công tác nói trên thành lập nghiêm túc, đầy đủ theo qui định; Tài liệu chỉnh lý văn phòng đầy đủ, tuân thủ các quy định.

          - Đã tiến hành đo vẽ tổng hợp địa chất - địa chất thuỷ văn trên diện tích 607 km2. Bước đầu khoanh định theo diện các loại trầm tích có các nguồn gốc khác nhau: sông - biển, sông, sông đầm lầy và đầm lầy. Khoanh định được diện tích ở phần phía bắc và trung tâm vùng có nước mặt nhạt hoàn toàn; Phần phía tây nam và nam nước mặt bị ô nhiễm mặn.

          - Bước đầu phát hiện có 2 tầng chứa nước hiện đang được khai thác sử dụng cho sinh hoạt là tầng Pleistocen trên; tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên. Chất lượng nước tầng Pleistocen trên kém, mùi hôi tanh, vị từ nhạt đến lợ chủ yếu là dùng cho sinh hoạt. Nước dưới đất trong tầng Pleistocen giữa - trên không mùi, vị nhạt phân bố khá rộng ở vùng phía tây nam và nam vùng nghiên cứu, đang được dùng cho ăn uống và sinh hoạt, hàm lượng sắt đôi cho hơi cao, có mùi tanh.

          - Đã phát hiện được tầng chứa nước Pliocen dưới (n21) nằm ở độ sâu: 286 – 360 m có khả năng chứa nước nhạt với điện trở suất R = 13-15 ohm.m, trong khi các tài liệu nghiên cứu trước đây đều cho là vùng bị nhiễm mặn hoàn toàn.

          - Sơ bộ đánh giá vùng nghiên cứu có đặc điểm địa chất công trình khá phức tạp; Đã chỉ ra rằng đến chiều sâu 50 m, ngoài lớp đất phủ còn tồn tại 11 loại thạch học có khả năng chịu tải khác nhau, sơ bộ khoanh định chiều sâu phân bố, thống kê được các đặc trưng cơ lý của 11 kiểu thạch học làm cơ sở để lập bản đồ địa chất công trình. Ngoài ra, cũng đã xác định được tại thời điểm khảo sát mực nước ngầm dao động khoảng 0,3 – 0,6 m, nước chủ yếu có tính ăn mòn rửa lũa và ăn mòn carbonic.

3. Đề án: "Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 3"

    Giá trị thực hiện được nghiệm thu, thanh toán:

          - Tổng giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thanh toán năm 2010: 3.687.918.633 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Đề án đã hoàn thành tất cả khối lượng thi công theo các Quyết định giao kế hoạch đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật.

          - Các tài liệu nguyên thủy (sổ khoan, sổ bơm, kết quả phân tích mẫu, kết quả tính thông số …) thành lập nghiêm túc, đầy đủ theo qui định; Tài liệu chỉnh lý văn phòng đầy đủ, tuân thủ các quy định.

          - Đã xác định được diện phân bố, chiều sâu, chiều dày, thành phần thạch học, khả năng chứa nước và khai thác, chất lượng nước của các tầng chứa nước có trong vùng, đặc biệt là các tầng chứa nước Pliocen dưới (n21) ở xã Mỹ Phước thuộc huyện Tân Phước và Miocen trên (n13) ở xã  Mỹ Phong thuộc TP. Mỹ Tho.

          - Đã đánh giá được trữ lượng cấp C1 của 4 lỗ khoan là  2404 m3/ngày; Đã bàn giao cho UBND xã Mỹ Phước lỗ khoan S323 (778 m3/ngày), UBND Mỹ Phong lỗ khoan S324 (629 m3/ngày); UBND xã Phú Đức lỗ khoan S330 (522 m3/ngày) và UBND thị trấn Hộ Phòng - Giá Rai lỗ khoan S332 (475 m3/ngày ) để đưa vào khai thác cấp nước sạch ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân các vùng sâu, vùng xa.

 

IV/ Các nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp môi trường

Đề án: “Quan trắc tài nguyên môi trường nước dưới đất giai đoạn 2008-2010"

    Giá trị thực hiện đạt yêu cầu được thanh toán:

          - Tổng giá trị được thanh toán:11.053.493.146 đồng.

    Các kết quả đạt được:

          - Bảo đảm vận hành mạng hoạt động bình thường, liên tục, chất lượng tài liệu đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật đề ra.

          - Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu động thái nước dưới đất vùng Đồng bằng Nam Bộ.

          - Thường xuyên thông báo đặc trưng mực nước và chất lượng đến các địa phương ở Đồng bằng Nam Bộ.

          - Hoàn thành các báo cáo chuyên môn về động thái mực nước, thành phần hoá học nước dưới đất.

          - Kết quả quan trắc năm 2010 đã đưa ra các đánh giá quan trọng:

                 +/ Về mực nước: so với giá trị giá trị trung bình nhiều năm: Mực nước trong tất cả các tầng chứa nước đều có xu hướng giảm, cá biệt trong tầng qh tại khu vực ven biển có xu hướng tăng. Mực nước trong các tầng chứa nước tại các khu vực liên quan đến khai thác ở TP. HCM, Sóc Trăng, Bạc Liêu... có xu hướng giảm mạnh. Đặc biệt so với giá trị giá trị trung bình nhiều năm.

                +/ Trong tầng qp2-3 tại TP. HCM mực nước giảm tới 6,98 m; tại Cà Mau, Sóc trăng, Trà Vinh... mực nước giảm 1,31 - 2,85 m.

                +/ Trong tầng qp1 tại TP.HCM, mực nước giảm khoảng 10,13 m và tại khu vực TNB giảm 10,93 m.

                +/ Trong tầng n22: mực nước tại các khu vực khai thác như TP. HCM, nam Bình Dương, Nhơn Trạch... giảm khoảng 4,7 m, tại các khu vực khai thác ở TNB giảm 2,14 m.

                 +/ Trong tầng n21: ở khu vực TNB, mực nước giảm khoảng 4,75 m, tại khu vực ven biển giảm khoảng 4,15 m.

                +/ Tầng tầng n13: tại khu vực TNB mực nước giảm khoảng 4,31 m.

                +/ Về thành phần hoá học:

                          Xu hướng tăng tổng khoáng hóa là xu hướng chiếm ưu thế và được quan sát tại nhiều công trình như: Q01001F, Q011020, Q011040, Q031040, Q214030, Q217020, Q40102Z, Q401030, Q40104T, Q40104Z...

                          Xu hướng giảm tại các công trình: Q01302C, Q023020, Q219010, Q211010...

 

V/ Đề tài, dự án độc lập cấp Bộ

     - Hoàn tất báo cáo và đã trình Bộ tổ chức thẩm định và phê duyệt đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khi khoan trong đá cứng để khoan các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất vùng Đông Nam Bộ.

     - Hoàn thành khối lượng thi công và đã tổ chức nghiệm thu bước trong năm 2010 đề tài cấp bộ: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật địa hóa, địa vật lý, đồng vị để đánh giá sự dịch chuyển của một số nguyên tố và hợp chất độc hại tại bãi rác Đông Thạnh, Tp. HCM.

 

 

(Theo Liendoan8.com.vn)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2010, HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NHIIỆM KỲ 2011 - 2012 CỦA LIÊN ĐOÀN QH & ĐT TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM

  Ngày 20 tháng 01 năm 2011 vừa qua, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010 và Hội nghị cán bộ công chức viên chức nhiệm kỳ 2011 – 2012.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

     Trước khi bắt đầu Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Oánh - Trưởng phòng tổ chức Liên đoàn đọc Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên. Thay mặt Lãnh đạo, đ/c Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm  Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã trao Quyết định và tặng hoa cho đ/c Phạm Văn Giắng.

tt225

Đ/c Đỗ Tiến Hùng trao quyết định bổ nhiệm lại Liên đoàn trưởng

nhiệm kỳ 2011 - 2015 và tặng hoa cho đ/c Phạm Văn Giắng.

Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Văn Giắng - Liên đoàn trưởng đọc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và chương trình công tác năm 2011. Các đại biểu đã lắng nghe và đã có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng cho báo cáo năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 cũng như thảo luận các văn kiện khác do Liên đoàn soạn thảo đưa ra.

tt226

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết và Hội nghị công chức viên chức nhiệm kỳ 2011 - 2012

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

tt227

Chủ tịch đoàn và Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phần cuối Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn đọc báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2010 của Liên đoàn và phát động công tác thi đua năm 2011. Hội nghị bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

 

 

 

(Theo liendoan8.com.vn)

Dự thảo về Quy định Quan trắc tài nguyên nước của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã biên soạn dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước nước mặt và tài nguyên nước dưới đất.

Đây là cơ sở để cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xem xét và có cơ sở để ban hành Quy định tạm thời về Quan trắc tài nguyên nước.

Dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước  mặt có thể Dowload ở đây

Dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước dưới đất có thể Dowload ở đây

Mọi cá nhân(tập thể) có thể tham gia đọc và đóng góp ý kiến cho dự thảo của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước theo địa chỉ:

Ts. Nguyễn Thị Hạ - PGĐ Phụ trách Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

ĐT cơ quan:04.37480274 

Di động: 0914.940.324

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)
 

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Miền Nam: Cần xây dựng ngân hàng dự án để phát triển lâu dài, bền vững

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Thái Lai trong buổi làm việc với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Miền Nam vào ngày 12/1/2011.
Sau khi nghe Lãnh đạo Liên đoàn báo cáo những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong năm 2010, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của Liên đoàn. Thứ trưởng đề nghị Liên đoàn xây dựng đề án cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất và đề án tăn cường trang thiết bị để có được một trụ sở khang trang, hiện đại đáp ứng được các hoạt động của Liên đoàn trong 10 năm tới. Khi triển khai các dự án mới, Liên đoàn cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Nhà nước, đặc biệt là phải xây dựng các đề án bám sát theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ. Liên đoàn cần rà soát lại các Trạm quan trắc dưới đất, nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổng thể mạng quan trắc tự động có thể hoạt động lâu dài trình Bộ phê duyệt...
tt300
Quang cảnh buổi làm việc
Trong năm 2011, ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị Liên đoàn phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, đề xuất cấp trên trao tặng các bằng khen, huy chương, ghi nhận công lao của tổ chức, tập thể, cá nhân đã đóng góp vào sự phát triển của Liên đoàn trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn. Thứ trưởng cũng đề nghị Liên đoàn phải thường xuyên phổ biến thông tin tuyên truyền trên Báo Tài nguyên & Môi trường để giới thiệu những việc làm thiết thực của Liên đoàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


(Theo Monre.gov.vn)

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: Phát hiện thêm nguồn nước dưới đất ở bản Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Máy khoan thăm dò nước dưới đất tại lỗ khoan CT3 bản Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, huyện Mèo VạcTS. Tống Ngọc Thanh, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc (QH&ĐTTNNMB) cho biết: Tiếp tục triển khai thi công giai đoạn 2 năm 2010 đề án "Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang"; sau 3 tháng khoan liên tục, tại bản Pả Vi Thượng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc), lỗ khoan thăm dò CT3 có chiều sâu 170m đã phát hiện được nguồn nước dưới đất vào ngày 26/12/2010. Hiện tại lỗ khoan đang được tiến hành bơm thí nghiệm với lưu lượng ổn định 74m3/ngày (sẽ kết thúc bơm thí nghiệm vào ngày 31/12/2010).

 Lỗ khoan CT3 này cách lỗ khoan MV1 (thi công giai đoạn 1 năm 2008) khoảng 1500 m về phía thị trấn Mèo Vạc. Lỗ khoan MV1 khoan ở độ sâu 155,5 m đã phát hiện được nguồn nước dưới đất, có lưu lượng bơm ổn định đạt 314m3/ngày. Ngay sau khi tìm ra nguồn nước tại lỗ khoan MV1, UBND huyện Mèo Vạc đã phối hợp với Liên đoàn tiến hành lắp đặt máy bơm, xây bể chứa để khai thác nguồn nước cấp cho dân từ đó đến nay.

Cả 2 lỗ khoan MV1 (giai đoạn 1) và CT3 (giai đoạn 2) đều thuộc nhiệm vụ điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực vùng cao biên giới. Đề án "Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang" được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xây dựng (theo Quyết định số 87/QĐ-QHTNN ngày 6/11/2008) và giao cho Liên đoàn QH & ĐTTNNMB thi công từ năm 2009 cho đến nay.

 

Cán bộ kỹ thuật đang kiểm tra mẫu lõi khoan lỗ khoan CT3

 

 

 

Máy Bơm đang bơm nước thí nghiệm tại lỗ khoan CT3 bản Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc

 

Cán bộ kỹ thuật đang đo kiểm tra lưu lượng nước tại lỗ khoan CT3

 

 

TS.Tống Ngọc Thanh cho rằng: Với kết quả điều tra chi tiết trên, bước đầu có thể khẳng định khu vực xã Pả Vi, thị trấn Mèo Vạc có một nguồn nước dưới đất với tổng lưu lượng của hai lỗ khoan thăm dò đạt 388m3/ngđ. Trong thời gian tới tại khu vực này, Liên đoàn sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để có thể nâng lưu lượng khai thác lên khoảng 700m3/ngđ. Với lưu lượng này có thể cung cấp cho khoảng 8.750người theo tiêu chuẩn cấp nước 80l/người/ngày.  

Để kết quả điều tra của đề án thực sự có hiệu quả, phục vụ thiết thực cho nhân dân xã Pả Vi và Thị trấn Mèo Vạc, Liên đoàn QH & ĐTTNNMB rất mong được Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quan tâm xem xét thực tế để xây dựng tại đây một trạm cấp nước tập trung. 

 

(Theo Monre.gov.vn)

 

 

 

 


Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

tt132Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịNgày 24 tháng 12 năm 2010, tại Liên đoàn Quy Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền bắc đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai, ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng Lãnh đạo các Liên đoàn và Trung tâm trực thuộc, Lãnh đạo các Đoàn trực thuộc Liên đoàn và đại diện của Vụ Tài Chính, Viện Khoa học khí tượng thuỷ văn môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

 

Ông Dương Văn Khánh – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước đã thay mặt Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011. Năm 2010, Trung tâm đã thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho bao gồm: 02 nhiệm vụ chính phủ, 16 nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên (10 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, 06 nhiệm vụ chuyên môn mở mới), 05 nhiệm vụ quy hoạch (03 nhiệm vụ chuyển tiếp, 02 nhiệm vụ mở mới), 06 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA, 14 nhiệm vụ xây dựng cơ bản và 01 nhiệm vụ đặc thù quan trắc động thái nước dưới đất cho 3 vùng. Tổng giá trị khối lượng được thanh toán theo nguồn vốn năm 2010 (đã được điều chỉnh) là 132,411 tỷ đồng. Đời sống của Cán bộ Công nhân viên trực thuộc Trung tâm ngày càng được cải thiện, Lãnh đạo Trung tâm cũng không ngừng quan tâm tới công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCNV và thực hiện các chính sách tuyển mộ, thu hút nhân tài, tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của Trung tâm.

tt133

PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Dương Văn Khánh đọc báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

Các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm năm 2011 là: Tập trung định hướng vào công tác điều tra, đánh giá, thành lập bản đồ 1/200.000 địa chất thuỷ văn và bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 trên phạm vi các lưu vực sông lớn và tỷ lệ lớn cho các vùng trọng điểm; Đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước cho một số lưu vực sông lớn, duy trì và đẩy mạnh công tác quan trắc tài nguyên nước; Mặt khác đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ nghiệp vụ điều tra quy hoạch và dự báo tài nguyên nước ở các Trung tâm và các đơn vị trực thuộc; Thúc đẩy thực hiện giai đoạn 2 của dự án “ Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước nầm tại các khu đô thị” với Viện BGR của CHLB Đức; Nghiên cứu xây dựng và trình Bộ phê duyệt đề án tổng thể “Phát triển Trung tâm với tầm nhìn chiến lược dài hạn”, chú trọng đến chủ trương kinh tế hoá ngành tài nguyên nước; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm trong thời gian tới; Tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy 04 đơn vị mới thành lập (Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước; Trung tâm Chất lượng nước; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước) phát triển, mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới; Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, đề xuất bổ xung nhiệm vụ điều tra địa kỹ thuật, địa chất công trình phục vụ phát triển các khu đô thị.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến đóng góp của các Lãnh đạo các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các Đoàn trực thuộc. Các ý kiến này tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Nâng cao năng lực và phát triển Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xứng tầm là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên nước; Đẩy mạnh công tác điều tra và quy hoạch tài nguyên nước, đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên nước mặt; Đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực cho các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực thiết bị và con người cho các đơn vị trực thuộc; Các nghiên cứu khoa học, công nghệ cần được triển khai và ứng dụng nhiều hơn nữa vào thực tế cuộc sống....

tt134

Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước điều hành Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã đạt được. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm cần khẩn trương đầu tư và hoàn chỉnh về mặt cơ sở vật chất, hoàn thiện đội ngũ Cán bộ Công nhân viên, nâng cao năng lực của các Liên đoàn, các Trung tâm cũng như các Đoàn trực thuộc. Thứ trưởng cũng yêu cầu trong năm 2011, Trung tâm cần đẩy mạnh và tập trung vào việc xây dựng trụ sở làm việc và tăng cường năng lực thiết bị cho Trung tâm; Tăng cường trang thiết bị mới và đẩy mạnh việc hoàn thiện cho hệ thống quan trắc nước dưới đất và nước mặt. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, các Đoàn và các Liên đoàn phải là người đề xuất công việc, tự chủ về mặt tài chính và phải có sự phối kết hợp với các đơn vị, các bộ ngành liên quan; Chủ động đề xuất Bộ trong việc cải tiến trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ Công nhân viên, cần có những chính sách phù hợp để thu hút người tài và tránh hiện tượng chảy máu chất xám. Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, các đề án Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học cần phải mang hơi thở của cuộc sống; Các kết quả điều tra và nghiên cứu cần phải được áp dụng vào thực tiễn và có ý nghĩa thiết thực; Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin nhằm nâng cao vị thế của Bộ và Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước thông qua các kết quả đạt được.

tt135

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của Thứ trưởng. Trong năm 2011, Trung tâm sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho; Những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng cũng là niềm trăn trở đối với Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Trung tâm cũng sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn để biến những chỉ đạo trên của Thứ trưởng từng bước được thực hiện. Ông Hùng cũng cảm ơn ý kiến đóng góp của các Đơn vị trực thuộc Bộ, các ban nghành liên quan cũng như các Đoàn, các Liên đoàn, Trung tâm trực thuộc đã tới tham dự Đại hội. Trong năm 2011, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước sẽ phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để đạt được mục tiêu này, ngoài sự cố gắng vượt bậc của toàn thể Lãnh đạo cũng như Cán bộ Công nhân viên trong toàn Trung tâm, cần phải có sự chỉ đạo sát sao và quan tâm nhiều hơn nữa từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các Bộ, các ban ngành liên quan./.

 

 

 

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)

Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước tổng kết công tác năm 2010, bàn phương hướng nhiệm vụ 2011

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Trường GiangTrung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) vừa tổng kết công tác năm 2010 và bàn phương hướng 2011. Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai dự và chỉ đạo.
Năm 2010, Trung tâm QH&ĐT TNN đã thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ, kế hoạch được giao gồm: 2 nhiệm vụ Chính phủ, 16 nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, 5 nhiệm vụ quy hoạch, 6 nhịêm vụ NCKH, 1 nhịêm vụ đối ứng dự án ODA, 14 nhiệm vụ XDCB, 1 nhiệm vụ đặc thù quan trắc động thái NDĐ cho 3 vùng. Tổng giá trị thanh toán theo các nguồn vốn đạt 132,411 tỉ đồng. Lập 5 dự án mở mới năm 2011 đã thông qua Hội đồng thẩm định của Trung tâm, đang hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công  tác thi công hạng mục của các dự án tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, công tác thẩm định các dự án mở mới thực hịên đúng các quy định hiện hành. Công tác quan trắc TNN dưới đất tại 3 vùng (đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên) thực hiện liên tục, thường xuyên. Trung tâm cũng đã thực hiện và hoàn thành 3 đề tài KHCN cấp Bộ, 1 đề tài cấp cở sở.
GD Trung tâm QH&DDT TNN báo cáo tổng kết tại Hội nghịNhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Trung tâm là tập trung vào công tác điều tra, đánh giá và lập bản đồ 1/200.000 địa chất thủy văn và bản đồ TNN tỉ lệ 1/100.000  trên phạm vi các lưu vực sông lớn cho những vùng trọng điểm. Đẩy mạnh công tác quy hoạch TNN cho một số lực vực sông lớn, duy trì và đẩy mạnh công tác quan trắc TNN, tăng cường đầu tư xây dựng mạng lưới, trạm quan trắc TNN, năng lực dự báo TNN; đẩy mạnh công tác NCKH phục vụ sự nghiệp điều tra quy hoạch và dự báo TNN; thúc đẩy thực hiện giai đoạn 2 dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các đô thị” với Viện BGR của CHLB Đức….
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2010 và khẳng định sự đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Trung tâm.
Thứ trưởng chỉ đạo: Năm 2011, Trung tâm cần thay đổi cách làm việc quyết liệt. Các đề án quy hoạch, điều tra TNN phải mang hơi thở cuộc sống; các kết quả điều tra về TNN phải thực sự có ý nghĩa thực tiễn và địa phương (nhất là tại những vùng khó khăn về nước), cần quảng bá, thông tin rộng rãi trên các phương tịên thông tin đại chúng, góp phần nâng cao vị thế của Bộ và Trung tâm trong lĩnh vực quản lý, kinh tế hóa lĩnh vực TNN. Tập trung triển khai đề án tăng cuờng trang thiết bị, công nghệ mới, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ; hoàn thiện mạng lưới quan trắc TNN, tổ chức vận hành thường xuyên và bảo vệ lâu dài. Quan tâm xây dựng, cải thịên điều kiện làm việc, tạo việc làm cho các Đoàn đóng tại địa phương. Các Lỉên đoàn cũng như các Đoàn cần năng động đề xuất các ý tưởng, dự án mới về điều tra đánh giá TNN với Trung tâm, tăng cường giao lưu với các đơn vị chức năng thuộc Bộ để có sự ủng hộ kịp thời.
 
tt129
Toàn cảnh Hội nghị
(Theo Monre.gov.vn)