Thu10282021

Last update12:23:48 AM GMT

Họp Ban quản lý Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II".

There are no translations available.

Chiều ngày 07/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp Ban quản lý Dự án "Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II". Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và đại diện BGR.

Họp với Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam.

There are no translations available.

Chiều ngày 04/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến Hội Địa chất Thủy văn. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, cùng tham dự có Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm và các thành viên trong Hội Địa chất thủy văn.

Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II.

There are no translations available.

Sáng ngày 04/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" – Giai đoạn II. Chủ trì hội nghị gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có Ban Điều tra tài nguyên nước; lãnh đạo các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước; các chủ nhiệm thành phần và các chuyên gia lĩnh vực địa chất thủy văn.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật chuyển giao hệ thống phần mềm phục vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải.

There are no translations available.

Sáng ngày 02/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị tập huấn kỹ thuật chuyển giao hệ thống phần mềm phục vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải do ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế kết hợp với Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước tổ chức. Chủ trì hội nghị gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Chủ nhiệm Dự án, đại diện cán bộ kỹ thuật của 07 đơn vị trực thuộc Trung tâm; đại diện Dự án BGR.

Họp Hội đồng thẩm định cấp Bộ “Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

There are no translations available.

Sáng ngày 01/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định cấp Bộ "Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước; các thành viên hội đồng là lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Viện Khoa học tài nguyên nước; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Biến đối Khí hậu; và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Xây dựng cơ sở dữ liệu Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Giai đoạn 2.

There are no translations available.

Sáng ngày 26/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Xây dựng cơ sở dữ liệu Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Giai đoạn 2. Chủ trì cuộc họp gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Giai đoạn 2 đô thị Vĩnh Yên.

There are no translations available.

Sáng ngày 26/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Giai đoạn 2 đô thị Vĩnh Yên. Chủ trì cuộc họp gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Giai đoạn 2 đô thị Bắc Ninh.

There are no translations available.

Sáng ngày 26/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Giai đoạn 2 đô thị Bắc Ninh. Chủ trì cuộc họp gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.