Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Hoạt động của Trung tâm

Nghe báo cáo kế hoạch quan trắc năm 2022.

Sáng ngày 13/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch quan trắc năm 2022. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước.

Nghe báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình Lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Cửu Long.

Sáng ngày 13/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình Lưu vực sông Hồng - Thái Bình và Lưu vực sông Cửu Long. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước; Ban Quy hoạch tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước.

Họp Hội nghị xây dựng tiểu dự án Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan tắc tài nguyên và môi trường.

Chiều ngày 12/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đã tham dự họp trực tuyến xây dựng tiểu dự án Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan tắc tài nguyên và môi trường. Chủ trì cuộc họp là Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường Nguyễn Bảo Trung, cùng tham gia có Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và các đơn vị liên quan trực thuộc Bô Tài nguyên và Môi trường.

Họp Ban quản lý Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II".

Chiều ngày 07/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp Ban quản lý Dự án "Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II". Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và đại diện BGR.

Họp với Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam.

Chiều ngày 04/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến Hội Địa chất Thủy văn. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, cùng tham dự có Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm và các thành viên trong Hội Địa chất thủy văn.

Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II.

Sáng ngày 04/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" – Giai đoạn II. Chủ trì hội nghị gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có Ban Điều tra tài nguyên nước; lãnh đạo các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước; các chủ nhiệm thành phần và các chuyên gia lĩnh vực địa chất thủy văn.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật chuyển giao hệ thống phần mềm phục vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải.

Sáng ngày 02/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị tập huấn kỹ thuật chuyển giao hệ thống phần mềm phục vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải do ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế kết hợp với Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước tổ chức. Chủ trì hội nghị gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Chủ nhiệm Dự án, đại diện cán bộ kỹ thuật của 07 đơn vị trực thuộc Trung tâm; đại diện Dự án BGR.