Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước


Giám đốc Trung tâm: Kiều Văn Thế
Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 0243.7558638
Email: kythuat Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng thực hiện các hoạt động về kỹ thuật, công nghệ trong điều tra, quy hoạch, quan trắc, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cải tạo, phục hồi các nguồn nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội. 

Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trung hạn và hàng năm về kỹ thuật, công nghệ trong công tác điều tra, quy hoạch, quan trắc, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi các nguồn nước; chế tạo, gia công thiết bị, cung cấp vật tư trong lĩnh vực tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Triển khai kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước.

3. Triển khai kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực điều tra, đánh giá tài nguyên nước:

a) Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò các nguồn nước; lập bản đồ tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước;

b) Điều tra, đánh giá các tác hại do nước gây ra, các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước; xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

c) Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và địa chất công trình, các tai biến địa chất liên quan đến tài nguyên nước.

4. Triển khai kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực quan trắc, khai thác, sử dụng và cải tạo phục hồi nguồn nước:

a) Xây dựng mạng lưới quan trắc;

b) Thiết kế, thi công, xây dựng các công trình thăm dò, khai thác và hệ thống khai dẫn cung cấp nước sạch;

c) Thiết kế, thi công, xây dựng các công trình xử lý nước thải và bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

5. Chế tạo, gia công, sửa chữa thiết bị, các sản phẩm cơ khí về khoan, bơm, địa vật lý, xử lý nước và các thiết bị khác liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước.

6. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về tài nguyên nước.

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, bao gồm:

a) Quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước;

b) Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; khoanh định các khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước dưới đất, các đới bảo vệ công trình khai thác nước;

c) Thiết kế, thi công các công trình: Bổ sung nhân tạo nước dưới đất, mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước; trám lấp các loại lỗ khoan; xây dựng hệ thống mạng truyền dẫn, hệ thống xử lý các nguồn nước cấp, nước thoát và nước thải;

d) Điều tra, khảo sát: Địa vật lý, khoan thăm dò, khai thác các nguồn nước, địa chất công trình, địa kỹ thuật, các tai biến địa chất, xử lý nền móng, tháo khô mỏ, công trình ngầm và khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản;

đ) Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công các chương trình, dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất, địa chất công trình, khoáng sản, công nghệ xử lý nước cấp và nước thải;

e) Cung cấp thiết bị, vật tư: Máy khoan, máy bơm, ống chống, ống lọc, cần khoan, choòng khoan, mũi khoan, sản phẩm công nghệ xử lý nước và các thiết bị, vật tư khác liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước;

g) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước; các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

9. Quản lý tài chính, tài sản thuộc đơn vị; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

11. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của Trung tâm theo phân cấp của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và theo quy định của pháp luật.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật - Công nghệ.

4. Phòng Cơ khí - Ứng dụng.

5. Đoàn Thi công.