Sat10232021

Last update12:17:51 AM GMT

Nêu các nội dung phải xây dựng cho công tác thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước?

Trả lời:

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển dân số cùng với việc gia tăng các nhu cầu sử dụng nước phục vụ các hoạt động dân sinh kinh tế, khan hiếm, ô nhiễm tài nguyên nước cùng với biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho vấn đề tài nguyên nước trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, chi phối toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội của người dân. Vấn đề dự báo, cảnh báo về những diễn biến tài nguyên nước trong tương lai đã trở thành vấn đề vô cùng quan trọng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phát triển ổn định kinh tế-xã hội. Vì vậy, năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước" do ThS. Lê Thị Mai Vân chủ nhiệm, với dự kiến đạt được là hoàn thiện hành lang cơ sở pháp lý và các quy định kỹ thuật rõ ràng... đối với từng loại hình dự báo cảnh báo để triển khai công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước.

Các nội dung phải xây dựng, nghiên cứu cho công tác thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước bao gồm:

+ Đối với công tác thông báo tài nguyên nước, cần phải xây dựng được các loại bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất trên các tầng chứa nước và trên các lưu vực sông (LVS) liên tỉnh theo Quyết định Số: 1989/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành danh mục lưu vực sông liên tỉnh, bao gồm: LVS Kỳ Cùng – Bằng Giang, Lưu vực Sông Hồng - Thái Bình, LVS Mã, LVS Cả, LVS Vũ Gia- Thu Bồn, LVS Ba, Lưu vực Đồng Nai, LVS Mê Công (Cửu Long) với các thời đoạn tháng, mùa, năm và bản tin đột xuất (khi xảy ra các hiện tượng bất thường). Đối với các bản tin thông báo tài nguyên nước mặt, cần phải đưa ra thông tin thông báo tại các trạm quan trắc tài nguyên nước, thông báo tài nguyên nước theo nguồn nước, theo lưu vực sông. Cần phải nâng cao công nghệ tin học hiện đại, quy trình, công nghệ hiện đại để đưa ra các bản tin thông báo tài nguyên nước. Để đảm bảo phát triển hiệu quả được công tác này, cần phải đưa ra quy định kỹ thuật xây dựng bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất và nước mặt trong ngay giai đoạn sắp tới (đến năm 2020).

+ Đối với công tác cảnh báo tài nguyên nước, từ phân tích hiện trạng, tồn tại khó khăn và định hướng phát triển, thấy rằng cần phải xây dựng được các loại bản tin cảnh báo tài nguyên nước dưới đất lưu vực sông trên các tầng chứa nước và đưa ra thông báo tài nguyên nước trên các lưu vực sông liên tỉnh với các thời đoạn tháng, mùa, năm. Cần phải nâng cao công nghệ, quy trình hiện đại để đưa ra các bản tin cảnh báo tài nguyên nước. Để đảm bảo phát triển hiệu quả được công tác này, cần phải xây dựng quy định kỹ thuật xây dựng bản tin cảnh báo tài nguyên nước dưới đất và nước mặt trong giai đoạn sắp tới (đến năm 2020).

+ Đối với công tác dự báo tài nguyên nước dưới đất và tài nguyên nước mặt, cần phải xây dựng được bản tin dự báo tài nguyên nước dưới đất và nước mặt trên các lưu vực sông chính với các thời đoạn tháng, mùa, năm, 5 năm, 10 năm. Các bản tin dự báo tài nguyên nước mặt cần phải dự báo về số lượng, chất lượng, khả năng khai thác sử dụng tại các vị trí quan trắc, phân bổ, chuyển nước, giám sát, các vị trí khai thác sử dụng chính, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm... của các lưu vực sông chỉnh ở Việt Nam.Với các bản tin tháng và mùa, cần đưa ra dự báo theo các vị trí dự báo là các điểm quan trắc, phân bô, chuyển nước, giám sát, vị trí khai thác sử dụng chính, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, các hồ chính... Riêng đối với các bản tin năm, 5 năm, 10 năm cần phải dự báo thêm được tổng lượng nước trên toàn lưu vực.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: