Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Phê duyệt bản đồ phân vùng hạn chế và vùng đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế và vùng đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Vùng hạn chế 1 có 1.219 vùng với tổng diện tích là 567,18km2. Trong đó, vùng hạn chế 1A (là khu vực có biên mặn với hàm lượng tổng chất rắn hòa tan TDS từ 1.500mg/l trở lên) có 96 vùng, cụ thể huyện Diễn Châu 34 vùng, Hưng Nguyên 9 vùng, Nghi Lộc 6 vùng, Quỳnh Lưu 19 vùng, Yên Thành 12 vùng, thị xã Hoàng Mai 7 vùng và TP Vinh 12 vùng.

Vùng hạn chế 1B (là khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung) có 25 vùng, cụ thể các huyện Đô Lương, Kỳ Sơn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp có 1 vùng, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương có 2 vùng, huyện Diễn Châu 6 vùng, thị xã Cửa Lò, Thái Hòa và TP Vinh có 1 vùng.

Vùng hạn chế 1C (là khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất) có 1.098 vùng, cụ thể huyện Anh Sơn 53 vùng, Con Cuông 65 vùng, Diễn Châu 73 vùng, Đô Lương 57 vùng, Hưng Nguyên 52 vùng, Nam Đàn 64 vùng, Nghi Lộc 84 vùng, Nghĩa Đàn 77 vùng, Quế Phong 79 vùng, Quỳ Châu 44 vùng, Quỳ Hợp 54 vùng, Quỳnh Lưu 55 vùng, Tân Kỳ 51 vùng, Thanh Chương 143 vùng, Tương Dương 1 vùng, Yên Thành 71 vùng, TX Cửa Lò 5 vùng, Hoàng Mai 10 vùng, Thái Hòa 22 vùng và TP Vinh 38 vùng.
th-70-1 Nghệ An phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế và vùng đăng ký khai thác nước dưới đất

Vùng hạn chế 3 (là khu vực đã được đấu nối hoặc chưa đấu nối nhưng có điểm đầu nối liền kề của hệ thống cấp nước sạch tập trung và sẵn sàng cung cấp nước sạch, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng nước) có 97 vùng với tổng diện tích 675,56 km2. Trong đó, các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Hưng Nguyên có 1 vùng, Nam Đàn, Thanh Chương có 2 vùng, Quỳnh Lưu 5 vùng, Diễn Châu 8 vùng, Yên Thành 10 vùng, Đô Lương 15 vùng, TX Hoàng Mai 10 vùng, Cửa Lò 7 vùng, Thái Hòa 4 vùng và TP Vinh 25 vùng.

Vùng hạn chế hỗn hợp (là phần chống lấn giữa vùng hạn chế 1 với vùng hạn chế 3) có 122 vùng, với tổng diện tích là 134,51km2. Trong đó, các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ có 1 vùng, Nam Đàn, Thanh Chương có 2 vùng, Quỳnh Lưu 14 vùng, Diễn Châu 24 vùng, Nghi Lộc 8 vùng, Đô Lương 12 vùng, Yên Thành 15 vùng, Hưng Nguyên 7 vùng, TX Cửa Lò 4 vùng, Thái Hòa 2 vùng, Hoàng Mai 9 vùng và TP Vinh 17 vùng.

Đối với Danh mục vùng đăng ký khai thác nước dưới đất gồm: Vùng đăng ký 3 (Là khu vực bị xâm nhập mặn do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đồng bằng, ven biển có các tầng chứa nước mặn, nước nhạt nằm đan xen với nhau hoặc khu vực liền kề với các vùng mà nước dưới đất bị mặn, lợ) có 96 vùng với tổng diện tích 398,55km2. Trong đó, huyện Diễn Châu 34 vùng, Hưng Nguyên 9 vùng, Nghi Lộc 6 vùng, Quỳnh Lưu 19 vùng, Yên Thành 12 vùng, TX Hoàng Mai 7 vùng và TP Vinh 9 vùng.

Vùng đăng ký 4 (là khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1km tới các bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác) có 1.123 vùng với tổng diện tích 168,63km2. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu 57 vùng, Diễn Châu 79 vùng, Đô Lương 58 vùng, Hưng Nguyên 52 vùng, Nam Đàn 64 vùng, Nghi Lộc 85 vùng, Nghĩa Đàn 78 vùng, Quế Phong 80 vùng, Quỳ Châu 44 vùng, Quỳ Hợp 55 vùng, Tân Kỳ 53 vùng, Thanh Chương 143 vùng, Yên Thành 71 vùng, Anh Sơn 55 vùng, Con Cuông 67 vùng, Tương Dương 3 vùng, TX Cửa Lò 6 vùng, Hoàng Mai 10 vùng, Thái Hòa 23 vùng và TP Vinh 39 vùng.

Vùng đăng ký 5 (là khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung và đảmbảo cung cấp nước ổn định về cả các số lượng và chất lượng) có 97 vùng với tổng diện tích 675,56km2. Trong đó, các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Hưng Nguyên có 1 vùng, Nam Đàn, Thanh Chương có 2 vùng, Quỳnh Lưu 5 vùng, Diễn Châu 8 vùng, Đô Lương 15 vùng, Yên Thành 10 vùng, TX Cửa Lò 7 vùng, Hoàng Mai 10 vùng, Thái Hòa 4 vùng và TP Vinh 25 vùng.

Nguồn tin: monre.gov.vn


Newer news items:
Older news items: