Sat10232021

Last update12:17:51 AM GMT

Nêu phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long?

There are no translations available.

Trả lời:

Năm 2018, Đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long” đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia triển khai thực hiện. Kết quả dự kiến đạt được của đề tài là xây dựng bộ công cụ (cơ sở dữ liệu, công nghệ quan trắc tự động chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức) nhằm nâng cấp, khai thác hiệu quả hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của hệ thống đó là:

Phương thức chuyển giao

- Hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm cơ sở dữ liệu, hướng dẫn sử dụng), sẽ được chuyển giao cho Cục Quản lý Tài nguyên nước, các đơn vị của Trung tâm phục vụ cảnh báo, dự báo và xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước.

- Hình thức chuyển giao: cài đặt trên PC và tập huấn sử dụng (kèm theo hướng dẫn sử dụng) cho cán bộ chuyên môn.

Địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài

- Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên Môi trường).

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để giám sát tình hình diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn nhằm trợ giúp công tác chỉ đạo kịp thời phòng, chống, ứng phó tổng thể, hoạch định chiến lược quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước và thực hiện Nghị Quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

+ Nghiên cứu xây dựng được bộ tiêu chí xác định điểm quan trắc phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn tài nguyên nước;

+ Xây dựng bộ công cụ tác nghiệp nhằm khai thác hiệu quả hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn;

- Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

+ Đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ sử dụng hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long của đề tài để tác nghiệp trong công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

+ Cục Quản lý Tài nguyên nước và các sở tài nguyên và môi trường trong vùng nghiên cứu có thể sử dụng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm cạn kiệt xâm nhập mặn để ra được các quyết định kịp thời trong công tác quản lý tài nguyên nước ở cấp Trung ương cũng như địa phương.

- Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ định hướng khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long.


Newer news items:
Older news items: