Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Khả năng chống chịu với khí hậu nhờ nước

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng chu kỳ nước toàn cầu và khiến một phần lớn dân số thế giới phải đối mặt với những hiểm họa đáng kể liên quan đến nước. Chúng dự kiến sẽ tăng mức độ nghiêm trọng theo thời gian.

kh

Lũ lụt và hạn hán ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Các kiểu mưa khó dự đoán hơn và mực nước biển đang dâng cao. Những thay đổi này không chỉ đe dọa đến hệ sinh thái và sinh kế của người dân - đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất - mà còn gây trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Vì vậy, điều quan trọng là các quốc gia phải kết hợp các chiến lược an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với khí hậu vào các kế hoạch phát triển.

GWP đang tiếp tục hỗ trợ các quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới việc thực hiện Thỏa thuận Paris. Các hoạt động của GWP trong khuôn khổ Chương trình Nước, Khí hậu và Phát triển Toàn cầu (WACDEP) nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các quốc gia đối với biến đổi khí hậu, và cụ thể hơn là hỗ trợ các quốc gia thực hiện các cam kết liên quan đến thích ứng trong Thỏa thuận Paris. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm hỗ trợ thực hiện các quy trình Đóng góp do Quốc gia xác định (NDC), Kế hoạch Thích ứng Quốc gia (NAP), Hợp tác Nam-Nam và tài trợ khí hậu.

WACDEP đã hỗ trợ các quốc gia trên 13 khu vực GWP tích hợp an ninh nước và khả năng chống chịu với khí hậu trong quá trình lập kế hoạch phát triển và ra quyết định, thông qua nâng cao năng lực kỹ thuật và thể chế, tài chính có thể dự đoán và đầu tư vào an ninh nguồn nước, quản lý hạn hán / lũ lụt tốt hơn và thích ứng với biến đổi khí hậu tổng thể. Đơn vị Điều phối WACDEP (CU) ở Châu Phi đã được củng cố thông qua các liên minh chiến lược và quan hệ đối tác có liên quan với các Ngân hàng Phát triển Đa phương, các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức khác. CU cung cấp sự lãnh đạo theo chủ đề toàn cầu / khu vực về việc củng cố các khu vực và quốc gia. Các chức năng hỗ trợ kỹ thuật xuyên khu vực cũng đang được thiết lập cho các khu vực châu Á của GWP với sự hợp tác của các đồng minh chiến lược có liên quan như UNEP, UNDP, ADB, IWMI, ASEAN và các đồng minh khác.

Thông qua Chương trình, GWP đóng góp vào quá trình - do Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) khởi xướng - nhằm giảm tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển và xây dựng khả năng chống chịu thông qua các NAP. Ngoài ra, GWP hỗ trợ Ủy ban Thích ứng, Chương trình Công tác Nairobi và các cơ quan khác liên quan đến nước và thích ứng.

Trên phạm vi toàn cầu, GWP cũng tiếp tục tập trung vào các chương trình tài trợ khí hậu đa phương, chẳng hạn như Quỹ Khí hậu Xanh và Quỹ Môi trường Toàn cầu, một mặt với mục đích vận động tài trợ cho các dự án nước và mặt khác thông qua hỗ trợ các quốc gia trình. đề xuất dự án với sự hợp tác của các cơ quan được công nhận như AfDB, ADA, IADB, UNDP, UNEP và các cơ quan khác.

Nhìn lại giai đoạn 2017-2019, các hoạt động chính được triển khai bao gồm:

Hỗ trợ xây dựng các lộ trình thực hiện NDC đối với nước ở cấp quốc gia và cấp ngành. Công việc này được xây dựng dựa trên các hoạt động thích ứng hiện có và mới, NAP và các chiến lược liên quan đến nước.

Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch và chính sách đầu tư của NDC. Điều này bao gồm việc ước tính các yêu cầu về tài chính và đầu tư, các nguồn tài chính liên kết kế hoạch ngân sách quốc gia trong quá trình lập khung chi tiêu trung bình, khả năng hấp thụ và quản lý tài chính cũng như tiềm năng huy động đầu tư tư nhân.

Hỗ trợ lập dự án và xây dựng các đề xuất tài trợ để thực hiện các kế hoạch đầu tư NDC. Các quốc gia đã được hỗ trợ chuẩn bị các đề xuất để đệ trình lên các quỹ khí hậu quốc tế như Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), các cơ chế bảo hiểm tài chính đổi mới và các cơ chế khác.

Phát triển năng lực lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động liên quan đến nước trong NDC và NAP như một phần của NAP-GSP. Thúc đẩy điều phối, hợp tác nam-nam trong việc thực hiện các hành động liên quan đến nước trong NDCs, NAP và SDGs.

GWP tiếp tục hỗ trợ các chính phủ xây dựng công tác chuẩn bị dự án có khả năng ngân hàng và các lựa chọn đầu tư không / ít hối tiếc cho an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với khí hậu và sử dụng nguồn vốn từ các quỹ khí hậu mới và mới nổi. Phạm vi tiềm năng của GWP để liên kết các cuộc thảo luận về tổn thất và thiệt hại và các hoạt động quản lý rủi ro với bảo hiểm. GWP tiếp tục tăng cường phát triển năng lực và nâng cao kiến thức nhằm phát triển năng lực thể chế để tích hợp an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với khí hậu, và nước. GWP phối hợp với WMO tiếp tục tập trung vào phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với hạn hán và lũ lụt, thông qua các hành động hợp tác cấp quốc gia và khu vực và thông qua các sản phẩm tri thức.

Nguồn: https://www.gwp.org/en/we-act/themesprogrammes/Climate-Resilience/


Newer news items:
Older news items: