Fri03052021

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 12 Năm 2020

1. Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Sê San 

Tổng lượng mưa trong tháng 11 phổ biến từ 100 – 250mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum cao hơn TBNN cùng kỳ 45%.

 2.1 DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 12/2020, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê San trong tháng 12/2020 như sau:

BẢNG 2.1:   DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC ĐIỂM DỰ BÁO TRONG THÁNG 12 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Tổng lượng nước dự báo

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

75,72

89,49

2

Trung Sê San

Pleikrong

237,90

281,16

3

Hạ Sê San

Sê San

696,79

823,48

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

97,15

114,81

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

247,90

292,97

6

Sa Thầy

Sa Thầy

87,03

102,86

2.2        DỰ BÁO LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG TRÊN LVS SÊ SAN

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 06 tiểu vùng dự báo, chúng tôi đã tiến hành dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 06 vùng trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

BẢNG 2.2:        DỰ BÁO LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG TRONG THÁNG 12 NĂM 2020 (TRIỆU M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

48,0

61,8

2

Trung Sê San

Pleikrong

184,3

227,6

3

Hạ Sê San

Sê San

174,5

301,2

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

57,0

74,6

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

190,0

235,1

6

Sa Thầy

Sa Thầy

73,0

88,9

3.1        CẢNH BÁO LƯỢNG NƯỚC THIẾU TRÊN VÙNG DỰ BÁO

Trong tháng 12 năm 2020, trên lưu vực sông Sê San có 3 vùng dự báo có nguy cơ thiếu nước, với tổng lượng nước thiếu từ 0,014 đến 0,042 triệu m3. Cụ thể như sau:

BẢNG 3.1:        CẢNH BÁO LƯỢNG NƯỚC THIẾU TRONG THÁNG 12 NĂM 2020 (106 M3)

TT

Vùng cảnh báo

Sông

Lượng nước thiếu

% thiếu nước

Từ

Đến

Từ

Đến

1

Hạ Sê San

Sê San

0,006

0,018

0,06

0,18

2

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

0,001

0,003

0,01

0,04

3

Sa Thầy

Sa Thầy

0,007

0,021

0,45

1,35

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: