Wed01202021

Last update10:29:34 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 11.

Tầng Chứa Nước Holocene (Qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10 với 20/23 công trình có mực nước dâng, 2/23 công trình có mực nước hạ và 1/23 công trình dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,63m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (QT11a-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,70m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 0,30m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng dâng so với thực đo tháng 11.

Tầng Chứa Nước Pleistocene (Qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10 với 9/10 công trình có mực nước dâng và 1/10 công trình dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,66m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,40m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là -0,64m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng dâng so với thực đo tháng 11.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: